Předmět: Jazykový proseminář 2

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Jazykový proseminář 2
Kód předmětu KCL/JP2-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře jsou věnovány zejména těmto tematickým okruhům: - Lingvistická terminologie. - Roviny jazykového systému. - Morfologický rozbor: slovní druhy, morfologické kategorie, deklinační a konjugační typy. - Syntaktické vztahy. Větné členy. Typy vět. Větněčlenský a souvětný rozbor. - Komplexní jazykový rozbor autentických textů Studijní literatura: ADAM, R. et al. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3750-1. ČECHOVÁ, M. et al. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011, s. 53-155. ISBN 978-80-7235-413-9. ČECHOVÁ, M. et al. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996. ISBN 978-80-85937-27-1. DEJMEK, B. Tvoření a stavba slov. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 978-80-7182-135-7. HRBÁČEK, J. et al. Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha: FF UK, 1994. ISBN 978-80-7066-884-9. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. KARLÍK, P., M. NEKULA a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012, s. 65-108. ISBN 978-80-7106-624-8. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 978-80-200-1080-7. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2755-9. Doporučená literatura: ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3751-8. ADAM, R., A. ANDRLOVÁ FIDLEROVÁ, I. BOZDĚCHOVÁ, R. DITTMANN, J. CHROMÝ, P. MAREŠ, J. REJZEK, P. SYNKOVÁ a K. ŠORMOVÁ. O jazyce bez hranic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-516-1. ČECHOVÁ, M., M. KRČMOVÁ, a E. MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4. ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2013, s. 191-227. ISBN 978-80-246-1946-0. Český národní korpus [online]. Praha: FF UK. Dostupné z http://www.korpus.cz HRBÁČEK, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 978-80-7066-869-5. KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006. ISBN 978-80-86624-27-7. PRAVDOVÁ, M., ed. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Příruční slovník jazyka českého (1935-1957) [online]. Praha: ÚJČ, 2007-2008. Dostupné z www: http://psjc.ujc.cas.cz/ Slovník spisovného jazyka českého (1960-1971) [online]. Praha: ÚJČ, 2011. Dostupné z www: http://ssjc.ujc.cas.cz/ SVOBODOVÁ, J. Průvodce českou interpunkcí. Praha: VadeMecumBohemiae, 2003. ISBN 978-80-86041-45-2.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Jazykový proseminář 2 se zaměřuje na všestrannou analýzu jazykových jevů. Studenti získávají lingvální i lingvistické dovednosti praktické i analytické. Cílem kursu je zejména porozumění textu, jeho celková charakteristika a analýza především z hlediska gramatického, ale i zvukového, grafického či slovotvorného hlediska.
Předmět Jazykový proseminář 2 se zaměřuje na všestrannou analýzu jazykových jevů. Studenti získávají lingvální i lingvistické dovednosti praktické i analytické.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 2 absence); úspěšné řešení průběžně zadávaných úkolů a úkolů domácích, příprava studijních materiálů podle pokynů vyučujícího. Závěrečný zápočtový test v rozsahu zadaných okruhů učiva (on-line).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr