Předmět: Úvod do kritické analýzy diskursu

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Úvod do kritické analýzy diskursu
Kód předmětu KCL/KAD-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: " Ideologie o charakteristika, náhledy, zkoumání/přístupy, o mody operandi ideologie (jak ideologie funguje). " Kritická analýza diskursu (KAD) o univerzální metoda, o možnosti a přístupy. " KAD v praxi - analýzy neuměleckých textů o žurnalistické texty: " genderová problematika, " rasová problematika, " politická problematika (vládnoucí a ovládaní), " problematika kultu mládí a krásy, o reklamní texty: " genderová problematika, " problematika kultu mládí a krásy, " problematika tradičních hodnot vs. extravagance/výjimečnost. Povinná literatura: HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997. RÖHRICH, Alex. Ideologie, jazyky, texty. Analýza a interpretace textů rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997. Liberec: Dr. Eva Koudelková /Nakladatelství Bor/, 2009. ISBN 978-80-86807-96-6 ŠARADÍN, Pavel. Historické proměny pojmu ideologie. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. ISBN 80-85959-94-1 Doporučená literatura: SVOBODOVÁ Jindřiška, Ondřej BLÁHA, Ivana DOBROTOVÁ, Adam WARZECHA. The power of speech : a critical reading of media and political texts. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. ISBN 978-83-229-3702-0 VAN DIJK, Teun A. Ideology a multidisciplinary approach. London: Sage, 2000. ISBN 978-1-4462-6509-3 VOCHOCOVÁ, Lenka. Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích : mediální instituce pohledem genderových mediálních studií. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4284-0. THOMPSON. John B.: Média a modernita: sociální teorie médií. Přeložil Jan Jirák. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0652-6. Studijní pomůcky: elektronická média tištěná média reklamní nosiče www.youtube.com www.facebook.com

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jsme obklopeni texty. Za každým textem, ať už má jakoukoliv podobu, stojí jeho původce (autor) a za každým původcem jeho záměr a zájem (interest), cíl. Žádný příjemce textu nikdy nemůže rozklíčovat autorův zájem na 100 procent. S pomocí kritické analýzy diskursu se však může pokusit odhalit zájem původce textu do míry co nejvyšší. KAD je metoda, která umožňuje rozpoznat působení ideologie, ať už ji chápeme negativně nebo neutrálně. Na konkrétních textech se analyzuje, jak je ideologie zakódovaná v jazyce a jak je možno rozpoznat její jednotlivé mody operandi. Důraz se klade na všestrannou analýzu prostředků všech jazykových rovin s ohledem na jejich funkci v textu. Primárním cílem je bezpečné rozpoznání ideologické manipulace v textu a schopnost jejího kritického vyhodnocení. Sekundárním pak také důsledná analýza textů z jazykového hlediska, posílení terminologického aparátu a zacházení s ním.
Jsme obklopeni texty. Za každým textem, ať už má jakoukoliv podobu, stojí jeho původce (autor) a za každým původcem jeho záměr a zájem (interest), cíl. Žádný příjemce textu nikdy nemůže rozklíčovat autorův zájem na 100 procent. S pomocí kritické analýzy diskursu se však může pokusit odhalit zájem původce textu do míry co nejvyšší. KAD je metoda, která umožňuje rozpoznat působení ideologie, ať už ji chápeme negativně nebo neutrálně. Na konkrétních textech se analyzuje, jak je ideologie zakódovaná v jazyce a jak je možno rozpoznat její jednotlivé mody operandi. Důraz se klade na všestrannou analýzu prostředků všech jazykových rovin s ohledem na jejich funkci v textu. Primárním cílem je bezpečné rozpoznání ideologické manipulace v textu a schopnost jejího kritického vyhodnocení. Sekundárním pak také důsledná analýza textů z jazykového hlediska, posílení terminologického aparátu a zacházení s ním.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích, kvalitní domácí příprava na průběžné analýzy textů menšího rozsahu, sledování týdenní mediální agendy; seminární práce - analýza vybraného neuměleckého textu (publicistického) pomocí probrané metody.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr