Předmět: Jazykový seminář

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Jazykový seminář
Kód předmětu KCL/KGL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Kognitivní přístup k jazyku v kontextu tradičních přístupů. 2. Kognitivní přístup a jeho mezioborové přesahy. 3. Jazykový obraz světa a jeho výpovědní hodnota. 4. Jazykové stereotypy, jejich výhody a nebezpečí. 5. Opozice "vlastní ? cizí" v jazyce. 6. Metaforičnost lidského myšlení. 7. Konceptuální metaforická schemata. 8. Metafory v příkladech. 9. Tělesné ukotvení významu a somatická frazeologie. 10. Smyslové vnímání a jeho reflexe v jazyce. 11. Kognitivní potenciál dialogu jako podstata porozumění. 12. Kognitivní lingvistika, kulturní lingvistika a etnolingvistika. 13. Kognitivní lingvistika a její využití v didaktice mateřského jazyka. 14. Kognitivní lingvistika ? současný stav a výhledy do budoucna. Povinná literatura: BARTMIŃSKI, Jerzy. Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-246-2883-7. JANDA, Laura. Kognitivní lingvistika. In: SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L, ed. Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. Praha: FF UK, 2004, s. 9-58. ISBN 80-7308-072-9. LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002. ISBN 80-7294-071-6. LAKOFF, George. Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda, 2006. ISBN 80-86138-78-X. VAŇKOVÁ, Irena et al. Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0919-3. VAŇKOVÁ, Irena, ed. Obraz světa v jazyce. Praha: FF UK, 2001. ISBN 80-7308-005-2. THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-445-1. Doporučená literatura: BARTMIŃSKI, Jerzy. Stereotypy mieszkają w jazyku. Studia etnolongwistyczne. Lublin: Universytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. ISBN 978-83-227-2696-9. GEERAETS, Dirk a Leuven Hubert CUYCKENS, eds. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0199738632. PACOVSKÁ, Jasňa. K hlubinám študákovy duše. Didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárnímu kontextu. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2152-4. SEDLÁKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: mentální reprezentace a mentální modely. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0375-6. STERNBERG, Robert Jeffrey. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-375-5.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je seznámit studenty se základními tématy a metodami kognitivní lingvistiky. Problematika je zasazena do širšího kontextu, kognitivní přístup je porovnáván se strukturním a komunikačně pragmatickým. V semináři jsou představeny základní tematické okruhy kognitivní lingvistiky: kognitivní lingvistika a její vztah k dalším kognitivním vědám, jazykový obraz světa, stereotyp, metafora, tělesné ukotvení významu, kulturní a výchovný potenciál kognitivní lingvistiky atd.
Cílem semináře je seznámit studenty se základními tématy a metodami kognitivní lingvistiky. Problematika je zasazena do širšího kontextu, kognitivní přístup je porovnáván se strukturním a komunikačně pragmatickým. V semináři jsou představeny základní tematické okruhy kognitivní lingvistiky: kognitivní lingvistika a její vztah k dalším kognitivním vědám, jazykový obraz světa, stereotyp, metafora, tělesné ukotvení významu, kulturní a výchovný potenciál kognitivní lingvistiky atd.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích, prezentace referátu a vyhotovení jeho tezí, závěrečný písemný test.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr