Předmět: Kapitoly ze současné literatury pro děti a mládež

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Kapitoly ze současné literatury pro děti a mládež
Kód předmětu KCL/KLDM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz volně rozšiřuje povinný kurz Literatura pro děti a mládež (dále LDM). Seznamuje studenty s novými výsledky bádání v oblasti LDM posledních 25 let. V centru pozornosti stojí dříve nezřídka tabuizovaná, dnes poměrně frekventovaná celospolečenská témata, např. obraz neúplné rodiny, (in)tolerance kulturní jinakosti, reflexe handicapu. Semináře se zaměřují na analýzu, interpretaci a funkci vybraných textů (převážně intencionální LDM) českých i světových autorů, přičemž témata jsou aktualizována s ohledem na aktuální situaci na knižním trhu. Semináře: Reflexe fyzického handicapu v LDM: o I. Březinová: Kluk a pes o P. Braunová: Pozorovatelka o I. Binar: Bibiana píská na prsty o I. Procházková: Pět minut před večeří Reflexe mentálního handicapu v LDM: o M. Drijverová: Domov pro Marťany o I. Březinová: Řvi potichu, brácho o I. Procházková: Uzly a pomeranče o P. Štarková: Lukáš a profesor Neptun o B. Ludwig: Ginny Napořád o K. Stuart: Kluk z kostek o F. Zappia: Uvnitř mé hlavy Reflexe kulturní jinakosti v LDM: o I. Březinová: Začarovaná třída o M. Drijverová: Heřmánci o H. Doskočilová: Lenoši a rváči z Kloboukova o A. Vovsová: Josef a Ly o A. Ježková: Dračí polévka o M. Elšíková: Bubu Neúplná/disfunkční rodina v LDM: o V. Řeháčková: Jak neskončit v děcáku o J. Holub: Kolik váží Matylda o I. Procházková: Středa nám chutná o I. Březinová: Ťapka, kočka stěhovavá o P. Braunová: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Reflexe násilí a sociálně-patologických jevů v LDM: o M. Fišarová: Nikolina cesta o B. Dočekalová: Tajemství oblázkové hory o M. Drijverová: To kvůli mně o P. Braunová: Evička lhářka žhářka Povinná literatura: SEGI LUKAVSKÁ, Jana. Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host, 2018. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7577-413-2. ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. Brno: Libri, 2012. ISBN 978-80-7277-506-4. URBANOVÁ, Svatava et al. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. ISBN 80-7220-185-8. Doporučená literatura: KOLÁŘOVÁ Kateřina et al. Jinakost, postižení, kritika. Praha: Slon, 2016. ISBN 978-80-7419-050-6. SLADOVÁ Jana. et al. Dětství a dospívání v současné literatuře pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4025-5. SLADOVÁ, Jana et al. Umělecká literatura v procesu osobnostní a sociální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. ISBN 978-80-244-5105-3. ŠUBRTOVÁ, Milena. Autenticita, intimita a osobní prožitek v literatuře jako jedna z tendencí polistopadové prózy pro děti a mládež. In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 67-79. ISBN 978-80-904218-3-7. ŠUBRTOVÁ, Milena. Handicap a jeho zobrazení v literatuře pro děti a mládež v druhé polovině 20. století a na počátku 21. století. In SIEGLOVÁ, Naděžda, ZÍTKOVÁ, Jitka et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-15. ISBN 978-80-210-6053-1. ŠUBRTOVÁ, Milena. Romové v próze s dětským hrdinou. Ladění. 2006, č. 1, s. 9. ISSN 1211-3484. TOMAN, Jaroslav. Současná česká literatura pro děti a mládež. Brno: CERM, 2000. ISBN 978-80-904247-2-2.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz volně rozšiřuje povinný kurz Literatura pro děti a mládež (dále LDM). Seznamuje studenty s novými výsledky bádání v oblasti LDM posledních 25 let. V centru pozornosti stojí dříve nezřídka tabuizovaná, dnes poměrně frekventovaná celospolečenská témata, např. obraz neúplné rodiny, (in)tolerance kulturní jinakosti, reflexe handicapu. Semináře se zaměřují na analýzu, interpretaci a funkci vybraných textů (převážně intencionální LDM) českých i světových autorů, přičemž témata jsou aktualizována s ohledem na aktuální situaci na knižním trhu.
Cílem předmětu je prezentovat literaturu pro děti a mládež (dále LDM) a její specifické rysy, vývojové dominanty, žánrovou typologii, podrobněji představit reprezentativní autory a vybraná díla převážně české literární produkce. Cílem seminářů je mj. diskuse nad přečtenou literaturou a snaha vést studenty samostatně a erudovaně interpretovat texty klasické i současné literatury pro děti a mládež.?
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor

Účast na seminářích. Vypracování referátu a jeho odevzdání v elektronické podobě (analýza a intepretace, případně komparace vybraných titulů), průběžná příprava a aktivní práce v seminářích. Podmínkou pro získání zápočtu je seznam literatury čítající alespoň 10 titulů ze současné LDM (musí být vybráno z těch, které jsou zadány jako referát - vyžadováno jejich přečtení k určenému datu, aby byla možná diskuse).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr