Předmět: Kultura mluveného projevu

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Kultura mluveného projevu
Kód předmětu KCL/KMP-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Profesionální promluva a profesionální mluvčí. 2. Paměťový mluvený projev nepřipravený s časovým omezením. 3. Skupinový rozbor paměťového projevu nepřipraveného s časovým omezením. 4. Základní vlastnosti profesionálního veřejného a oficiálního projevu, jejich význam a uplatnění při genezi a realizaci kultivovaného profesionálního projevu. 5. Mimojazykové prostředky mluvného projevu. 6. Hygiena projevu. 7. Zvuková stránka projevu - segmentace na jednotlivé složky. 8. Stylizované čtení textu zpravodajské povahy. 9. Nácvik stylizovaného čtení pomocí audionahrávky. 10. Uplatňování stylizovaného čtení při přípravě neuměleckého paměťového projevu připraveného (volné téma). 11. Skupinový rozbor stylizovaného čtení textu zpravodajské povahy. 12. Ortoepická norma a její uplatňování. 13. Možnosti účinné práce s promluvovým úsekem, větným přízvukem a intonací a melodií. 14. Nácvik paměťového oficiální a veřejného projevu před auditoriem. 15. Přednes paměťového projevu před publikem se záznamem na kameru. 16. Zevrubný rozbor mluveného paměťového projevu pomocí videonahrávky. Studijní literatura: ČECHOVÁ, M. A KOL. : Čeština - řeč a jazyk. Praha : ISV 1995. ISBN 80-85866-12-9 ČECHOVÁ, M. : Současná česká stylistika. Praha : ISV 2003. ISBN 80-86642-00-3 HŮRKOVÁ, J. : Česká výslovnostní norma. Praha : Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X KRAUS, J. : Rétorika a řečová kultura. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0898-7. Mluvnice češtiny (1) : Praha : Academia, 1986. ISBN 12/5 - 8653 - 21 - 099 - 86. PALKOVÁ, Z. : Fonetika a fonologie češtiny. Praha : Karolinum 1994. ISBN 80-7066-843-1

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je rozvíjení dovednosti tvorby kultivovaného mluveného projevu při respektování komunikačního záměru mluvčího a různých způsobů jeho realizace, zvládání asertivní argumentace a využití přiměřených nonverbálních prostředků.
Studenti získají dovednosti tvorby kultivovaného mluveného projevu při respektování komunikačního záměru mluvčího a různých způsobů jeho realizace, zvládání asertivní argumentace a využití přiměřených nonverbálních prostředků.
Předpoklady
ZSC-E, JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast v semináři, soustavná příprava na jeho praktické součásti a pořízení a rozbor minimálně závěrečné videonahrávky paměťového mluveného projevu. Minimálně 75% účast v semináři.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr