Předmět: Kultura mluveného projevu 1

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Kultura mluveného projevu 1
Kód předmětu KCL/KMP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Profesionální promluva a profesionální mluvčí. 2. Paměťový mluvený projev nepřipravený s časovým omezením a jeho skupinový rozbor. 3. Základní vlastnosti profesionálního veřejného a oficiálního projevu, jejich význam a uplatnění při genezi a realizaci kultivovaného profesionálního projevu. 4. Mimojazykové prostředky mluveného projevu. 5. Hygiena projevu. 6. Zvuková stránka projevu - suprasegmentální složky a možnosti účinné práce s promluvovým úsekem, větným přízvukem a intonací a melodií. 7. Stylizované čtení textu zpravodajské povahy. 8. Nácvik stylizovaného čtení pomocí audionahrávky. 9. Uplatňování stylizovaného čtení při přípravě neuměleckého paměťového projevu připraveného (volné téma). 10. Skupinový rozbor stylizovaného čtení textu zpravodajské povahy. 11. Ortoepická norma a její uplatňování. 12. Nácvik paměťového oficiálního a veřejného projevu před auditoriem. 13. Přednes paměťového projevu před publikem se záznamem na kameru. 14. Zevrubný rozbor mluveného paměťového projevu pomocí videonahrávky. Povinná literatura: HOFFMANNOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Kamila MRÁZKOVÁ (eds.). Syntax mluvené češtiny. Praha : Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2961-4. HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. JANDERKOVÁ Dita. Vybrané kapitoly z rétoriky. Brno : Mendelova univerzita, 2017. ISBN 978-80-7509-475-9. ŠPAČKOVÁ, Alena Trénink techniky řeči: naučte se mluvit barevně. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5578-6. Doporučená literatura: KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0898-7. Mluvnice češtiny (1) : Praha : Academia, 1986. ISBN 12/5 - 8653 - 21 - 099 - 86. PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum 1994. ISBN 80-7066-843-1 Studijní pomůcky: www.youtube.com

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Sebeprezentace získává ve světě komunikace na významu. Její profesionálně zvládnutá mluvená podoba je podmínkou úspěchu všech, kteří svým projevem vstupují do veřejného prostoru, ať už jednorázově nebo pravidelně. Cílem semináře je rozvíjení dovednosti tvorby kultivovaného mluveného projevu, především se zaměřením na jeho formální stránku, při respektování komunikačního záměru mluvčího a různých způsobů jeho realizace a využití přiměřených nonverbálních prostředků.
Sebeprezentace získává ve světě komunikace na významu. Její profesionálně zvládnutá mluvená podoba je podmínkou úspěchu všech, kteří svým projevem vstupují do veřejného prostoru, ať už jednorázově nebo pravidelně. Cílem semináře je rozvíjení dovednosti tvorby kultivovaného mluveného projevu, především se zaměřením na jeho formální stránku, při respektování komunikačního záměru mluvčího a různých způsobů jeho realizace a využití přiměřených nonverbálních prostředků.
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast v semináři, soustavná příprava na jeho praktické součásti a pořízení a rozbor minimálně jedné audionahrávky čtení textu a závěrečné videonahrávky paměťového mluveného projevu. Minimálně 75% účast v semináři.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr