Předmět: Kapitoly ze světové literatury pro děti a mládež

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Kapitoly ze světové literatury pro děti a mládež
Kód předmětu KCL/KSD-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: 1. Pohádky H. Ch. Andersena (realita vs fantazie v jeho pohádkách; optimismus vs pesimismus; autobiografické prvky v díle). 2. Pohádky O. Wilda (srovnání motivů a práce s nimi u Wilda a Andersena; křesťanské motivy v díle Wilda; srovnání Andersenovy Malé mořské víly a Wildovy pohádky Rybář a jeho duše; motiv zlata a drahého kamení ve Wildových pohádkách; motivy květin a barevná symbolika ve Wildových pohádkách). 3. A. de Saint-Exupéry (žánrová charakteristika a interpretace Malého prince; společné znaky próz Malý princ, Noční let, Kurýr na jih). 4. J. M. Barrie (motiv snu v knize Petr Pan; motiv času tamtéž; role matky/ženy tamtéž). 5. Geraldine McCaughrean vs J. M. Barrie (motiv snu v dílech Petr pan v šarlatovém plášti a Petr Pan). 6. M. Ende (motiv času v próze Děvčátko Momo a ukradený čas; fantazie v díle Nekonečný příběh). 7. R. Dahl (autobiografické prvky v díle; hororové prvky v díle; postavy v dílech). 8. A. Lindgrenová (motiv smrti v knize Bratři Lví srdce; prolínání reality a fantazie v díle Mio, můj Mio; loupežnický román Ronja, dcera loupežníka - pohádkové motivy/postavy v díle). 9. D. Walliams (boj proti předsudkům a stereotypu v jeho dílech; outsiderství v dílech; Malý Miliardář, Kluk v sukních, Pan smraďoch). 10. R. Dahl vs D. Walliams (srovnání autorů; komparace knih Jirkova zázračná medicína a Babička drsňačka). 11. Společné rysy próz P. L. Traversové Mary Poppins, B. MacDonaldové Paní Láryfáry a T. Bleckera Čaroslečna (postava zázračné chůvy/učitelky, terapie kouzly v dětské próze, prolínání žánru příběhové prózy s dětským hrdinou, autorské pohádky s prvky nonsensu. 12. Postavy outsiderů v prózách M. Endeho, R. Dahla, A. Lindgrenové, D. Walliamse aj. 13. Spasitelná role dítěte v prózách světových autorů (např. Harry Potter, Letopisy Narnie, Mio, můj Mio, Bratři Lví srdce, Nekonečný příběh, Brána času Ulysses Moore aj.). 14. Kniha vs film, srovnání původní literární předlohy a filmové adaptace dle výběru studentů, např. M. Ende (Nekonečný příběh, Děvčátko Momo a ukradený čas), R. Dahl (Obr Dobr, Matylda, Čarodějnice), A. Lindgrenová (Bratři Lví srdce, Ronja, dcera loupežníka) aj. Povinná literatura: DOROVSKÝ I. a V. ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-314-5. ŘEŘICHOVÁ V., SLADOVÁ J., K. VÁŇOVÁ a K. HOMOLOVÁ. Literatura pro děti a mládež anglicky mluvících zemí. Olomouc: Hanex, 2008. 978-80-7409-019-6. Doporučená literatura: CHMELÍKOVÁ, V. Světová literatura pro děti a mládež. Plzeň: ZČU, 1998. ISBN 80- 7082-440-9. STRÖMSTEDTOVÁ, M. Astrid Lindgrenová. Životopis. Praha: Albatros, 2006. ISBN 80-00-01794-6. ŠUBRTOVÁ, M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-072-3. ŠUBRTOVÁ, M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež II. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-093-6. TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice: PdF, 1992. ISBN 80-7040-055-2.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na povinný předmět Literatura pro děti a mládež (dále LDM). Jeho cílem je podrobněji představit vybrané tituly z oblasti světové LDM. V centru pozornosti stojí především autorské pohádky a příběhové prózy s dětským hrdinou s fantazijními prvky, jejichž analýzou a interpretací lze poukázat mj. na to, že tento typ prózy může fungovat jako účinný prostředek budování emoční zralosti dětského recipienta i jako prostředek jeho přirozené socializace. Výběr titulů a šíře témat do určité míry odráží čtenářské zájmy aktuální seminární skupiny.
Předmět navazuje na povinný předmět Literatura pro děti a mládež (dále LDM). Jeho cílem je podrobněji představit vybrané tituly z oblasti světové LDM. V centru pozornosti stojí především autorské pohádky a příběhové prózy s dětským hrdinou s fantazijními prvky, jejichž analýzou a interpretací lze poukázat mj. na to, že tento typ prózy může fungovat jako účinný prostředek budování emoční zralosti dětského recipienta i jako prostředek jeho přirozené socializace. Výběr titulů a šíře témat do určité míry odráží čtenářské zájmy aktuální seminární skupiny.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast na seminářích. Vypracování referátu a jeho odevzdání v elektronické podobě, analýza vybraného titulu, průběžná příprava a aktivní práce v seminářích. Podmínkou pro získání zápočtu je anotovaný seznam literatury čítající alespoň 10 titulů ze světové LDM (musí být vybráno z těch, které jsou zadány jako referát - vyžaduji jejich přečtení k určenému datu, aby byla možná diskuse).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr