Předmět: Světová literatura

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Světová literatura
Kód předmětu KCL/KSL1E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimková Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: Přednáška přináší základní přehled literárního vývoje daného období a je vedena cílem motivovat studenty k vlastní četbě. " Tzv. "středoevropský román". Zvýšení míry subjektivizace (expresionismus v celé šíři svých projevů). Experimenty v uměleckých projevech počátků 20. století vrcholící surrealismem. " Literární ohlasy první světové války. Nové podoby románu ve světové literatuře 20. století. Francouzští a angloameričtí modernisté. Nové podoby románu ve světové literatuře 20. století. Francouzský nový román. " Obrazy absurdity lidského údělu. Existencialismus. Obrazy absurdity lidského údělu. Absurdní drama. " Ohlasy druhé světové války, holocaust v literatuře. " Literatura bojující proti projevům totalitarizmu (antiutopie, romány příslušníků Skupiny 47 a italských neorealistů). " Aktualizace mýtu. Angloameričtí modernisté, literatura fantasy, magický realismus. Podoby postmoderny ve světové literatuře. " Ruská a sovětská literatura 20. století. " Drama kromě dramatu absurdního a existenciálního, významné osobnosti. 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. STŘEDOEVROPSKÝ ROMÁN Franz Kafka: Proces ukázky Robert Musil: Muž bez vlastností ukázky Bruno Schulz: Skořicové krámy 3. EXPRESIONISMUS Georg Trakl: vybrané básně ze sbírky Šebestián ve snu + SURREALISMUS: André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard: vybrané básně ze souboru Magnetická pole (1967) 4. INSPIRACE PRO MODERNÍ POEZII Guillaume Apollinaire: Pásmo + vybrané básně ze sbírky Alkoholy 5. LITERÁRNÍ OHLASY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY A RUSKÉ OBČANSKÉ VÁLKY Isaak Babel: vybraná povídka z knihy Rudá jízda Ernest Miller Hemingway: povídka Vojákův návrat ukázky Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid 6. NOVÉ PODOBY ROMÁNU VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE 20. STOLETÍ Virginia Woolfová: Vlny nebo K majáku ukázky Marcel Proust: Hledání ztraceného času 7. OBRAZY ABSURDITY LIDSKÉHO ÚDĚLU Albert Camus: Cizinec ukázky Jean Paul Sartre: Mouchy 8. OHLASY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, HOLOCAUST V LITERATUŘE Tadeusz Borowski: vybraná povídka z knihy Kamenný svět ukázky Imre Kertész: Člověk bez osudu 9. LITERATURA BOJUJÍCÍ PROTI PROJEVŮM TOTALITARIZMU George Orwell: 1984 10. RUSKÁ A SOVĚTSKÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Ivan Bunin: vybraná povídka z knihy Temné Aleje ukázky Alexandr Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče 11. SKUPINA 47 Ingeborg Bachmannová: Třicátý rok 12. PODOBY POSTMODERNY VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE Martin Amis: Šíp času 13. ABSURDNÍ DRAMA Edward Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové 14. AKTUALIZACE MÝTU Thomas Stearns Eliot: Pustina Povinná literatura: KUPCOVÁ, H. Literární Evropou II. Praha: Literární akademie, 2010. ISBN 978-80-86877-52-5. PECHAR, J. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. ISBN 80-7007-124-9. POSPÍŠIL, I. a kol. Světová literatura 20. století v kostce. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-80-X. Doporučená literatura: BLOOM, H. Kánon západní literatury. Praha: Prostor, 2000. ČERMÁK, Josef et al. "I do daleka vede cesta...": vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury. Praha: FF UK, 2017. 575 stran.. ECO, U. Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997. HILSKÝ, M. Modernisté. 2. vyd. Praha: Argo, 2017. INGARDEN, R. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989. KANDA, Roman a kol.: Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti. Praha, Filosofia 2016. LODGE, D. Jak se píše román. Brno. Barrister & Principal, 2003. MACURA, V. a kol. Slovník světových literárních děl I, II. 2. vyd. Praha: Odeon, 1989. PELÁN, J. Kapitoly z francouzské a italské a české literatury. Praha: Karolinum, 2000. RULAND, R. a M. BRADBURY. Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta, 1997.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení s vybranými jevy, autory a díly světové literatury 2. poloviny 19. století a století dvacátého, se zaměřením na národní literatury evropského a amerického kontinentu. Jeho výuka se nebude příliš zaměřovat na rozšíření faktografických znalostí, jejichž určitá úroveň se předpokládá, ale bude zacílena na rozvíjení schopností komplexně vnímat a hodnotit literární vývoj.
Cílem předmětu je seznámení s vybranými jevy, autory a díly světové literatury 2. poloviny 19. století a století dvacátého, se zaměřením na národní literatury evropského a amerického kontinentu. Jeho výuka se nebude příliš zaměřovat na rozšíření faktografických znalostí, jejichž určitá úroveň se předpokládá, ale bude zacílena na rozvíjení schopností komplexně vnímat a hodnotit literární vývoj.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast v semináři založená na četbě zadané literatury, maximálně 3 absence, Zkouška má podobu písemnou (test) a poté ústní, u níž student musí kromě znalosti vyučované látky prokázat schopnost hovořit o přečtených relevantních literárních dílech (30 titulů).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr