Předmět: Světová literatura

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Světová literatura
Kód předmětu KCL/KSL2E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimková Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Počátky slovesné tvorby 2. Starověká literatura 3. Antické písemnictví 4. Středověká hrdinská a rytířská epika 5. Středověká literatura náboženská 6. Italská renesance 7. Francouzská renesance 8. Zlatý věk španělského písemnictví 9. Anglická renesance 10. Alžbětinské drama 11. Atmosféra baroka 12. Klasicismus 13. Francouzské osvícenství 14. Specifika vývoje v Rusku; ruský klasicismus, osvícenství 15. Angličtí předchůdci novodobého románu Semináře: 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. STAROVĚKÁ LITERATURA Bible - Starý zákon - ukázky z Genesis čtěte prosím kapitoly 1, 2, 3 a 4; potom 19 a 22 + Exodus - 20. kapitola 2.-17. verš; Daniel 2. kapitola; Píseň písní - celý text; Žalm 23; Přísloví č. 6 3. ANTICKÁ LITERATURA Platón: Obrana Sókrata 4. ANTICKÁ LITERATURA Homér: eposy Ílias a Odyssea - vybrané kapitoly z Ílias zpěv XXII. (s. 514-534). Z Odyssey z oddílu Návrat Odysséův s. 176 až 247. Knihy naleznete zde: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:9c24f44b-7f0f-11e1-bc28-0050569d679d?page=uuid:9c25b79c-7f0f-11e1-bc28-0050569d679d a zde: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:f2939130-43bc-11e8-bef9-005056827e51?page=uuid:11ced840-68c3-11e8-943b-5ef3fc9ae867 5. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA SVĚTSKÁ Píseň o Cidovi 6. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA - ukázky v e-learningu: dvorská lyrika, vagantská poezie 7. RENESANCE William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský - v Hilského překladu 8. RENESANCE François Villon: Malý testament a Velký testament vybrané básně: Balada (kterou Villon napsal 1458 na námět, jejž u svého dvora v Blois určil vévoda Orleánský), Závěť, Balada o dámách někdejší doby, 1. Rondeau, Balada-protest, Balada o tlusté Margot, Balada závěrečná, Čtyřverší, Balada-epitaf, Balada-petice 9. BAROKO Kéž hoří popel můj - vybrané básně z antologie: 9-11 - Tereza z Ávily 171-172 - Andreas Gryphius 105 - Jean-Francois Sarrasin 123-124 + 127 - John Donn 10. KLASICISMUS Jean Racin: Faidra. Naleznete zde: https://is.muni.cz/el/phil/jaro2007/DVS060/um/3217112/Faidra.pdf?lang=cs 11. KLASICISMUS François de La Rochefoucauld: Krutá kniha aforismů s lehkými úvahami o těžkém životě 12. OSVÍCENSTVÍ Voltaire: Candide neboli Optimismus 13. OSVÍCENSTVÍ Diderot: úvodní text k Encyklopedii 14. PŘEDCHŮDCI NOVODOBÉHO ROMÁNU Jonathan Swift: Gulliverovy cesty Povinná literatura: BLAŽKE, J. Kouzelné zrcadlo literatury. Od nejstarších písemných památek k osvícenství. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1998. ISBN 80-7108-161-2. BROŽ, F. Česká a světová literatura v datech. Vyd. 1. Brno: Host, 2002-2006. 4 sv. (414, 439, 367, 438 s.). ISBN 80-7294-062-7. VODIČKA, F. A KOL. Svět literatury. 4. vyd. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-213-6. Doporučená literatura: BINOVÁ, G. a kol. Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. BLOOM, H. Kánon západní literatury. 1. vyd. Praha: Prostor, 2000. ČERNÝ, V. Studie ze starší světové literatury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. HILSKÝ, Martin. Shakespeare a jeviště svět. Druhé, doplněné vydání. Praha: Academia, 2015. 861 stran. Le GOFF, J. Středověká imaginace. 2. vyd. Praha: Argo,1998. KUČERA, J. Moliére, moralista a posměváček. 1. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006. . MACURA, V. a kol. Slovník světových literárních děl I, II. 2. vyd. Praha: Odeon, 1989. PAVLINCOVÁ, H. a kol. Slovník. Judaismus, křesťanství, islám. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. PAVELKA, J.; POSPÍŠIL, I. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. 1. vyd. Brno: Georgetown,1993. PELÁN, J. Kapitoly z francouzské a italské a české literatury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. SVOBODA, L. a kol. Encyklopedie antiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. STŘÍBRNÝ, Z. Dějiny anglické literatury I. 1. vyd. Praha: Akademia, 1987. ZATLOUKAL, A. Studie o francouzském románu. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1995.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení studentů s vybranými jevy, autory a díly světové literatury od nejstarších dob až po období osvícenství. Pozornost je věnována dílům světové literární tvorby, jejichž význam pro vývoj světového umění a zvláště literatury je nesporný. Aby se studenti dokázali bezpečně pohybovat po literárněhistorické časové ose, bude se při výkladu také přihlížet k dobovým společenským a historickým souvislostem.
Charakteristika a hodnocení nejvýznamnějších směrů, seskupení a osobností, interpretace nejdůležitějších děl světové literatury od nástupu modernismu v 19. stol. do konce 20. století. Souvislosti s vývojem české literatury.
Předpoklady
Viz "podmiňující předmět"

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Požadavky k semináři: aktivní účast v semináři založená na četbě zadané literatury, maximálně 3 absence. Zápočet má písemnou formu (test).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr