Předmět: Světová literatura

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Světová literatura
Kód předmětu KCL/KSL3E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimková Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Romantismus. Německo, poezie: Hölderlin, Novalis, von Kleist, von Chamisso, Heine. 2. Romantismus. Německo, próza: Hoffmann, bratři Grimmové. 3. Romantismus. Anglie, poezie: jezerní básníci, Blake, Byron, Shelley, Burns. 4. Romantismus. Anglie, próza: Scott, Austenová (rodinný román), sestry Brontëovy. 5. Romantismus. Francie: de Musset, R. de Chateaubriand, G. Sandová, V. Hugo. 6. Romantismus. Rusko: Lermontov, Puškin. 7. Romantismus. Itálie: Manzoni, Leopardi; Polsko: Mickiewicz. 8. Romantismus: USA: Cooper, Poe. 9. Realismus. Francie: Stendhal, Flaubert, de Balzac. 10. Naturalismus. Zola, de Maupassant, Goncourtové. 11. Realismus. Anglie: Dickens, Thackeray. 12. Realismus. Rusko (vrchol): Dostojevskij, Tolstoj, Čechov. 13. Realismus. Severské drama: Ibsen, Strindberg. 14. Modernistické snahy v poslední čtvrtině 19. století. Předchůdci: Baudelaire, Whitman. Povinná literatura: BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. Písemnictví 19. věku. Praha: Velryba, 1999. ISBN 80-85860-10-4. BROŽ, F. Česká a světová literatura v datech. Vyd. 1. Brno: Host, 2002-2006. 4 sv. (414, 439, 367, 438 s.). ISBN 80-7294-062-7. KUPCOVÁ, Helena. Literární Evropou I. 17.-19. století. Praha: Literární akademie, 2007. ISBN 978-80-86877-03-7. VODIČKA, Felixet al. Svět literatury. 4. vyd. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-213-6. Doporučená literatura: BEJBLÍK, Alois. České překlady Havrana. In: E. A. Poe. Havran. Šestnáct českých překladů. 2. vyd. Praha: Odeon, 1990, s. 7-60. ISBN 80-207-0468-X. BINOVÁ,Galina et al. Panoráma ruské literatury. Boskovice: Albert, 1995. ISBN 80-85834-04-9. BLOOM, Harold. Kánon západní literatury. Praha: Prostor, 2000. ISBN 80-7260-013-3. HILSKÝ, Martin a Jan ZELENKA, eds. Od Poea k postmodernismu (Proměny americké prózy). Praha: Odeon - H & H, 1993. ISBN 80-207-0459-0, 80-85787-20-2. HONZÍK, Jiří. Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-104-5. MACURA, Vladimír et al. Slovník světových literárních děl I, II. 2. vyd. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0948-7, 80-207-0948-8. PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. ISBN 80-901604-0-9. PELÁN, Jiří. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 978-80-246-1299-7. RULAND, Richard a Malcolm BRADBURY. Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta,1997. ISBN 80-204-0586-0 ZATLOUKAL, Antonín. Studie o francouzském románu. Olomouc: Votobia, 1995. ISBN 80-7198-032-3.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení studentů s vybranými jevy, autory a díly světové literatury od preromantismu po modernistické tendence na konci 19. století. Předmět navazuje na Kapitoly ze světové literatury 2, ale na rozdíl od jeho vývojového zřetele je tady kladen důraz na synchronii. Studenti budou vedeni k tomu, aby dokázali vnímat a hodnotit vybrané jevy v daném kontextu.
Cílem předmětu je seznámení studentů s vybranými jevy, autory a díly světové literatury od preromantismu po modernistické tendence na konci 19. století. Předmět navazuje na Kapitoly ze světové literatury 2, ale na rozdíl od jeho vývojového zřetele je tady kladen důraz na synchronii. Studenti budou vedeni k tomu, aby dokázali vnímat a hodnotit vybrané jevy v daném kontextu.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích;samostatná příprava podle avizovaných témat a doporučené literatury. Další podmínky pro udělení zápočtu jsou přednesení referátu na zadané téma a v odpovídajícím rozsahu a dosažení dostatečného počtu bodů ve znalostním testu.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr