Předmět: Literatura pro děti a mládež

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Literatura pro děti a mládež
Kód předmětu KCL/LDM-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Pojem, vznik a vývoj LDM; začlenění LDM do systému slovesného umění; specifické rysy LDM; dětský aspekt a aspekt dospělých v LDM 2. Intencionální a neintencionální složka četby dětí a mládeže 3. Žánrová struktura literatury pro děti a mládež. 4. Teoretická a kritická reflexe LDM 5. Pohádka lidová a její adaptace; teorie vzniku pohádek 6. Pohádka autorská; boje o pohádku; přední představitelé české autorské pohádky 7. Mýty, pověsti a jejich adaptace Semináře: " Próza s dětským hrdinou o fenomén outsiderství v dětské próze o humoristická próza " Próza s dívčí hrdinkou " Poezie lidová vs moderní " Nonsens v literatuře pro děti a mládež " Dobrodružná literatura a její vybrané subkategorie o Fantasy o Sci-fi o Dětská detektivka o Historický dobrodružný román " Uměleckonaučná literatura pro děti a mládež " Ilustrátoři dětských knih " Časopisy pro děti a mládež; komiks Povinná literatura: JANÁČKOVÁ, B. Přehled vývoje literatury pro děti a mládež. Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-146-1. ŠUBRTOVÁ, M. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. Brno: Libri, 2012. ISBN 978-80-7277-506-4. URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7198-548-1. URBANOVÁ, S. a kol. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. ISBN 80-7220-185-8. URBANOVÁ, Svatava a Milena ROSOVÁ. Žánry, osobnosti, díla. : historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie. 5. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. ISBN 80-7368-046-7. TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice: PdF, 1992. ISBN 80-7040-055-2. TOMAN, J. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti (Tvorba - recepce - reflexe). České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2008. ISBN 978-80-904247-2-2. Doporučená literatura: BALÁZSOVÁ, A. a kol.: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: Kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009. ISBN 978-80-904218-3-7 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha, 2006. DUŠKOVÁ L. Současná dětská detektivka. Ladění, 2002, č. 1, s. 2. ISSN 1211-3484. HOLEŠOVSKÝ, F. Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1989. ISBN 13-777-89. HUTTAŘOVÁ, I. Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2004 ISBN 80-211-0485-6. CHMELÍKOVÁ, V. Světová literatura pro děti a mládež. Plzeň: Západočeská univerzita, 1998. ISBN 80-7082-440-9. JANÁČKOVÁ, B. Světová literatura pro děti a mládež s texty k interpretaci. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-7414-050-1. KOVALČÍK, Z. Biblické adaptace pro děti a mládež. In: VAŘEJKOVÁ, V., ed. Literatura pro děti a mládež v samizdatu a exilu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. ISBN 8021008083 NOVÁKOVÁ, L. Fantasy jako cesta ad fontes. Ladění, 2005, č. 2, s. 2. ISSN 1211-3484. REISSNER, M. Česká uměleckonaučná literatura. Ladění, 2006, č. 6, s. 2. ISSN 1211-3438. SIROVÁTKA, O. Literatura na okraji. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0122-X. ŠUBRTOVÁ, M. Přehled literatury pro mládež od počátků do r. 1945. Brno, 1995. ISBN 80-85867-48-6. ŠUBRTOVÁ, M. Dětská literatura po roce 1945. Brno, 1995. ISBN 80-85867-84-2. ŠUBRTOVÁ, M. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5692-3. TOMAN, J. Myšlení o uměleckonaučné literatuře. Ladění, 2003, č. 3, s. 2. ISSN 1211-3484. TOMAN, J. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. ISBN 80-7204-140-1. VAŘEJKOVÁ, V. České pověsti v četbě mládeže a dětí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. ISBN 80-7204-138-X. VAŘEJKOVÁ, V. Česká autorská pohádka. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. ISBN 8072040928.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prezentovat literaturu pro děti a mládež (dále LDM) a její specifické rysy, vývojové dominanty, žánrovou typologii, podrobněji představit reprezentativní autory a vybraná díla převážně české literární produkce. Cílem seminářů je mj. diskuse nad přečtenou literaturou a snaha vést studenty samostatně a erudovaně interpretovat texty klasické i současné literatury pro děti a mládež.?
Cílem předmětu je prezentovat literaturu pro děti a mládež (dále LDM) a její specifické rysy, vývojové dominanty, žánrovou typologii, podrobněji představit reprezentativní autory a vybraná díla převážně české literární produkce. Cílem seminářů je mj. diskuse nad přečtenou literaturou a snaha vést studenty samostatně a erudovaně interpretovat texty klasické i současné literatury pro děti a mládež.?
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor

Aktivní účast na seminářích; kvalitní příprava dle zadání pedagoga. Práce během semestru: a) referát prezentovaný během seminářů (individuální/skupinový), b) klasifikované písemné práce odevzdané v požadovaném rozsahu (individuální/skupinové). Odevzdání anotovaného seznamu: a) přečtených titulů LDM v požadovaném počtu, b) přečtené odborné literatury v požadovaném počtu.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr