Předmět: Literatura pro děti a mládež ve filmových adaptacích

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Literatura pro děti a mládež ve filmových adaptacích
Kód předmětu KCL/LDMF
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: " Literatura a film (specifika literárního a filmového vyprávění) " Filmové druhy a žánry " Adaptace (vymezení pojmu, klasifikace, adaptační proces) " Literatura pro děti a mládež ve filmu Povinná literatura: MRAVCOVÁ, M. Literatura ve filmu. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1990. ISBN 80-7023-062-2. NOVÁK, Radomil a Ivana GEJGUŠOVÁ. Adaptace literárního díla a její didaktické využití. Ostrava: Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7042-221-1. Doporučená literatura: BŘEZINA, V. Lexikon českého filmu. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-85933-09-8. CHATMAN, S. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host 2008. ISBN 978-80-7294-260-2. MACUROVÁ, Alena a Petr MAREŠ. Text a komunikace: jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: Karolinum, 1993. MONACO, J. Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií. Praha: Albatros 2004. ISBN 80-00-01410-6.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Semináře budou vystavěny především na vybraném textu LDM a jeho filmových adaptacích. Konkrétní text a filmy se mohou měnit dle aktuální seminární skupiny.
Semináře budou vystavěny především na vybraném textu LDM a jeho filmových adaptacích. Konkrétní text a filmy se mohou měnit dle aktuální seminární skupiny.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast na seminářích. Vypracování referátu a jeho odevzdání v elektronické podobě, analýza vybraného filmového titulu, průběžná příprava a aktivní práce v seminářích.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr