Předmět: Literární exkurze 1

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Literární exkurze 1
Kód předmětu KCL/LE1-B
Organizační forma výuky Exkurze
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
  • Koudelková Eva, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Rozpis trasy: 1. den 10.15 přistavení autobusu v Jaroměři na nádraží, kam přijedeme vlakem. Odjezd do Hronova, procházka městem (rodiště A. Jiráska a E. Hostovského), oběd; 13.00 odjezd do Malých Svatoňovic, rodiště K. Čapka, muzeum bratří Čapků; Odjezd do Náchoda (rodiště J. Škvoreckého, dramatika V. Blažka, autora historických románů V. Erbena) (ubytování) Odpolední program v Náchodě, prohlídka města po stopách Škvoreckého Zbabělců. 2. den Autobusem: Z Náchoda přes Bezděkov (fara, kde působil Sigismund Bouška), Polici n. Metují (V. V. Tomek, Sigismund Bouška) a Teplice nad Metují na Jiráskovy Skály, bývalý Bischofstein (dějiště Jiráskova románu Skály, návštěva hradní zříceniny). Odtud přejezd do Hlavňova, z něhož se půjde dále pěšky přes Broumovské stěny do Broumova (Dientzenhoferové; návštěva hřbitovního kostelíka). Přednáška v městské knihovně o místní literatuře. Dále volný program, případně individuální návštěva kláštera. 3. den Autobusem z Náchoda na Dobrošov (pevnost z 2. světové války; zastávka na vyhlídce u chaty), dále přes Nový Hrádek do Rokole (poutní místo, regionální pověsti), Slavoňova (dřevěný kostelík, Jiráskova povídka U domácího prahu) a Výrova (zřícenina hradu, vyhlídka na Nové Město, Jiráskův Husitský král). Dále do Přibyslavi. Odtud půjdeme pěšky přes Peklo (stavba D. Jurkoviče, Jiráskova povídka V Pekle) do Nového Města nad Metují. (Oběd buď v Pekle, nebo v Novém Městě.) Individuální prohlídka novoměstského náměstí a zámeckých zahrad. Odtud vlakem do Náchoda. 4. den Odjezd z Náchoda na Branku (místo bojů bitvy u Náchoda r. 1866; rozsáhlá litearární tvorba k tématu), poté k odbočce na Rýzmburk ze silnice Česká Skalice - Červený Kostelec. Odtud pěšky přes Rýzmburk (zastávka v altánu, setkání paní kněžny a babičky), Babiččino údolí a park u ratibořického zámku. Dále autobusem do České Skalice (oběd). Dále přes Šonov a Nové Město do Křovic (rodiště M. Novotné, babičky B. Němcové) a do Dobrušky (návštěva rodné chalupy F. L. Věka. Odtud na Skalku-Podbřezí (dějiště Jiráskova románu Temno, židovský hřbitov) a odjezd přes Josefov (vojenská pevnost průjezd kolem ní, zastávka na náměstí,) do Jaroměře (zastávka na hřbitově u plastiky na hrobě tchyně M. B. Brauna) na vlakové nádraží. Odjezd do Liberce. Povinná literatura: KOVAŘÍK, V. Literární toulky po Čechách. 2. vyd. Praha: Albatros. 1984. ŠŮLA, J. Sen o ratibořickém dětství. Osudy předobrazů postav z Babičky Boženy Němcové. Liberec: Nakladatelství Bor, 2009. ISBN 978-80-86807-67-6. Doporučená literatura: BAŠTECKÁ, L. Policko v životě a literárním díle kněze Sigismunda Boušky. Police nad Metují: Město Police nad Metují, 1997. ISBN 80-238-1648-9. ČERNÝ, V. Knížka o Babičce a její autorce. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1982. FETTERS, A. Karel Čapek v rodném kraji. Úpice: Městské muzeum, 2010. FETTERS, A. Josef Škvorecký a Náchod. Liberec: Nakladatelství Bor, 2012. ISBN 978-80-87607-05-3. FETTERS, A. Malý slovník regionálních autorů. Literární tradice našeho kraje. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2012. ISSN 0862-9366. FETTERS, A. a E. KOUDELKOVÁ. Zanechali stopu. Osobnosti kultury v Náchodě. Liberec: Nakladatelství Bor, 2013. ISBN 978-80-87607-23-7. KOUDELKOVÁ, E. Literární ztvárnění lidových pověstí z Náchodska. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-66-9. MACH, J. Příběhy od Zlatého potoka. Literární místopis Dobrušska. Liberec: Nakladatelství Bor, 2008. ISBN 978-80-86807-31-7. MAZAL, T. Putování k Port Arthuru. Cestopis Zbabělců. Pardubice: Lithos, 2007. ISBN 978-80-903517-6-9. MEIER, J. Broumovsko a Policko literární. Liberec: Nakladatelství Bor, 2016. ISBN 978-80-87607-64-0. SÁDLO, V. Egon Hostovský a rodný kraj. Liberec: Nakladatelství Bor, 2006. ISBN 978-80-86807-78-2. UHLÍŘ, J. Osobnosti Jaroměře. Liberec: Nakladatelství Bor 2011. ISBN 978-80-86807-77-5. K osobnostem a dílům A. Jiráska, B. Němcové a K. Poláčka jsou nejvhodnější tematicky relevantní příspěvky z různých literárněvědných konferencí, k dispozici ve sbornících.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Literární exkurze Náchodsko Smyslem literární exkurze je vést studenty k vědomí, že každé literární dílo, stejně jako každý jiný historický jev, je determinováno několika faktory, mezi něž patří čas, lidský činitel, ale také místo, topografická příslušnost, případně vztah, třeba jen nahodilý, k určité geografické lokalitě. Vnímání této konkretizace se pobytem studentů na Náchodsku, tedy v místech výjimečného "shluku" autorských děl a osobností může zintenzivnit a projevit naléhavěji než při pouhém výkladu ve škole.
Literární exkurze Náchodsko Smyslem literární exkurze je vést studenty k vědomí, že každé literární dílo, stejně jako každý jiný historický jev, je determinováno několika faktory, mezi něž patří čas, lidský činitel, ale také místo, topografická příslušnost, případně vztah, třeba jen nahodilý, k určité geografické lokalitě. Vnímání této konkretizace se pobytem studentů na Náchodsku, tedy v místech výjimečného "shluku" autorských děl a osobností může zintenzivnit a projevit naléhavěji než při pouhém výkladu ve škole.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

V průběhu exkurze budou studenti plnit tyto úkoly: každý z nich bude mít tematický referát na stanoveném místě; každý večer absolvují krátký znalostní test; ve skupinách připraví a sehrají dramatizaci vybraného díla regionální literatury, napíší dva literární texty na dané téma a podle zásad určeného žánru.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr