Předmět: Lexikologie českého jazyka

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Lexikologie českého jazyka
Kód předmětu KCL/LEX-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: - Předmět lexikologie a její postavení v systému věd, pomocné a přechodné disciplíny. Sémaziologie a onomaziologie jako dva hlavní systémové přístupy k lexiku. Základní pojmy - slovo, lexém, pojmenování. Arbitrárnost a motivovanost. Paradigmatika, syntagmatika. - Význam lexikálních jednotek. Nocionální a pragmatická složka významu. Typy významu. Sémantické rysy. Polysémie, homonymie, paronymie. Významové změny slov. - Slovní zásoba a její členění, vrstvy ve slovní zásobě. Neologie a obohacování slovní zásoby. - Významové vztahy paradigmatické: opozitnost, synonymie, hyperonymie. - Významové vztahy syntagmatické: typy lexikálních kombinací. Víceslovná pojmenování. Frazeologie a idiomatika. - Nauka o tvoření slov. Základové slovo, slovotvorný základ, slovotvorný formant. Onomaziologické kategorie. Slovotvorné třídy a typy. Algoritmus slovotvorného rozboru. - Lexikografie: pojem lexikografické jednotky, druhy slovníků, zpracování slovní zásoby ve slovnících, výkladové slovníky češtiny (přednáška se ústní formou nerealizuje, podklady: viz e-learningový kurz). Semináře: - Úvodní seminář: seznámení s programem, studijní literaturou, e-learningovou oporou a internetovými zdroji, rozdělení referátů. Značkovost/popisnost lexika. - Sémaziologický a onomaziologický přístup k lexiku. - Sémantické rysy a jejich projekce. - Polysémie a homonymie. - Přejímání slov do ČJ, anglicismy. - Neologie, způsoby obohacování slovní zásoby češtiny. - Expresivita. - Synonymie. - Víceslovná pojmenování a frazeologie. - Frazeologie. - Slovotvorba z onomaziologického pohledu. - Slovotvorba ze sémaziologického pohledu. - Lexikografie, problematika moderního výkladového slovníku ČJ. - Vzorový test a jeho řešení. Povinná literatura: ČECHOVÁ, M. et al. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011, s. 53-155. ISBN 978-80-7235-413-9. ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. Praha: NLN, 2010. ISBN 978-80-7422-020-3. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html KARLÍK, P., M. NEKULA a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012, s. 65-108. ISBN 978-80-7106-624-8. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 978-80-200-1080-7. Doporučená literatura: Viz e-learningový kurz. Slovníky a databáze: Akademický slovník současné češtiny [online]. Praha: ÚJČ. Dostupné z: https://slovnikcestiny.cz/ Databáze excerpčního materiálu Neomat [online]. Praha: ÚJČ. Dostupné z: www: http://neologismy.cz/. Lexiko. Webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících [online]. Praha: ÚJČ. Dostupné z: www: http://lexiko.ujc.cas.cz/. KAVKA, M. Čeština 2.0 [online]. Dostupné z: https://cestina20.cz/. ŠIMANDL, J., ed. Slovník afixů užívaných v češtině. [online]. Praha: ÚJČ. Dostupné z: http://www.slovnikafixu.cz/. ČERMÁK, F. a J. HOLUB, J. Slovník české frazeologie a idiomatiky 5 - onomaziologický slovník. Praha: Leda, 2016. ISBN 978-80-7335-440-4. ČERMÁK, F., J. HRONEK a J. MACHAČ et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-4. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-215-8 REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3 Příruční slovník jazyka českého (1935-1957) [online]. Praha: ÚJČ, 2007-2008. Dostupné z www: http://psjc.ujc.cas.cz/ Slovník spisovného jazyka českého (1960-1971) [online]. Praha: ÚJČ, 2011. Dostupné z www: http://ssjc.ujc.cas.cz/

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs seznamuje studenty s potřebným teoretickým a pojmovým aparátem umožňujícím všestrannou analýzu lexikálních jevů současné slovní zásoby českého jazyka. Pozornost je zaměřena na paradigmatiku a syntagmatiku současné slovní zásoby, její dynamiku a příznakovost.
Kurs seznamuje studenty s potřebným teoretickým a pojmovým aparátem umožňujícím všestrannou analýzu lexikálních jevů současné slovní zásoby českého jazyka. Pozornost je zaměřena na paradigmatiku a syntagmatiku současné slovní zásoby, její dynamiku a příznakovost.
Předpoklady
ZJV-B JP2-B

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 2 absence). Plnění úkolů (zejména 5 domácích úkolů podle zadání v e-learningovém kurzu, jejichž kontrola probíhá v seminářích) a příprava materiálů podle pokynů vyučujícího. Zkouška má podobu písemného testu, který má prokázat znalost základní studijní literatury, základní orientaci v probírané látce a schopnost aplikovat ji v praktických úkolech. Minimální hranice (hodnocení "dobře"): 70 %
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr