Předmět: Lexikologie českého jazyka

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Lexikologie českého jazyka
Kód předmětu KCL/LEX-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Předmět lexikologie a její postavení v systému věd, pomocné a přechodné disciplíny. 2) Význam lexikálních jednotek. Nocionální a pragmatická složka významu. Typy významu. Sémantické rysy. Polysémie, homonymie, paronymie. 3) Slovní zásoba a její členění, vrstvy ve slovní zásobě. Neologie a obohacování slovní zásoby. 4) Významové vztahy paradigmatické: opozitnost, synonymie, hyperonymie. 5) Významové vztahy syntagmatické: typy lexikálních kombinací. Víceslovná pojmenování. Frazeologie a idiomatika. 6) Nauka o tvoření slov. 7) Lexikografie: pojem lexikografické jednotky, druhy slovníků, zpracování slovní zásoby ve slovnících. Semináře: 1) Úvodní seminář: seznámení s programem, studijní literaturou, e-learningovou oporou a internetovými zdroji, rozdělení referátů. Značkovost/popisnost lexika. 2) Sémaziologický a onomaziologický přístup k lexiku. 3) Sémantické rysy a jejich projekce. 4) Polysémie a homonymie. 5) Přejímání slov do ČJ, anglicismy. 6) Neologie, způsoby obohacování slovní zásoby češtiny. 7) Expresivita. 8) Synonymie. 9) Víceslovná pojmenování a frazeologie. 10) Frazeologie. 11) Slovotvorba z onomaziologického pohledu. 12) Slovotvorba ze sémaziologického pohledu. 13) Lexikografie, problematika moderního výkladového slovníku ČJ. Povinná literatura: ČECHOVÁ, M. et al. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011, s. 53-155. ISBN 978-80-7235-413-9. ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. Praha: NLN, 2010. ISBN 978-80-7422-020-3. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html KARLÍK, P., M. NEKULA a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012, s. 65-108. ISBN 978-80-7106-624-8. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 978-80-200-1080-7. Doporučená literatura: ČERMÁK, F. a R. BLATNÁ, eds. Manuál lexikografie. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 978-80-85787-23-7. DEJMEK, B. Tvoření a stavba slov. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 978-80-7182-135-7. HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1986. ADÁMKOVÁ, P. et al. Studie k moderní mluvnici češtiny 4. Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: UP, 2013. ISBN 978-80-244-3622-7 ČERMÁK, F. a J. FILIPEC. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985. KOCHOVÁ, P. a Z. OPAVSKÁ, eds. Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: ÚJČ, 2016. ISBN 978-80-86496-89-4. KROBOTOVÁ, M. a H. JODASOVÁ. Lexikologie a tvoření slov. Olomouc: UP, 2002. ISBN 978-80-2440-388-5. MARTINCOVÁ, O. a kol. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ, 2005. ISBN 978-80-86496-21-X. REJZEK, J. Lidová etymologie v češtině. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1649-0. ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2013, s. 191-227. ISBN 978-80-246-1946-0. SVOBODOVÁ, D. Internacionalizace současné slovní zásoby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-308-5. Slovníky a databáze: Databáze excerpčního materiálu Neomat [online]. Praha: ÚJČ. Dostupné z: www: http://neologismy.cz/. Lexiko. Webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících [online]. Praha: ÚJČ. Dostupné z: www: http://lexiko.ujc.cas.cz/. ČERMÁK, F. a J. HOLUB, J. Slovník české frazeologie a idiomatiky 5 - onomaziologický slovník. Praha: Leda, 2016. ISBN 978-80-7335-440-4. ČERMÁK, F., J. HRONEK a J. MACHAČ et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-4. Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-215-8 REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3 Příruční slovník jazyka českého (1935-1957) [online]. Praha: ÚJČ, 2007-2008. Dostupné z www: http://psjc.ujc.cas.cz/ Slovník spisovného jazyka českého (1960-1971) [online]. Praha: ÚJČ, 2011. Dostupné z www: http://ssjc.ujc.cas.cz/ Studijní pomůcky: E-learningový kurz: https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=162

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs seznamuje studenty s potřebným teoretickým a pojmovým aparátem umožňujícím všestrannou analýzu lexikálních jevů současné slovní zásoby českého jazyka. Pozornost je zaměřena na paradigmatiku a syntagmatiku současné slovní zásoby, její dynamiku a příznakovost.
Kurs seznamuje studenty s potřebným teoretickým a pojmovým aparátem umožňujícím všestrannou analýzu lexikálních jevů současné slovní zásoby českého jazyka. Pozornost je zaměřena na paradigmatiku a syntagmatiku současné slovní zásoby, její dynamiku a příznakovost.
Předpoklady
ZJV-B JP2-B
KCL/JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Přímá výuka: Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 3 absence). Plnění úkolů a příprava materiálů podle pokynů vyučujícího. Prezentace referátu (téma si student volí z nabídky na prvním semináři). V případě distanční výuky plnění úkolů zadávaných prostřednictvím e-learningového kurzu LEX-B a povinná účast na on-line seminářích realizovaných v prostředí Google Meet. Zkouška má podobu písemného testu, který má prokázat znalost základní studijní literatury, základní orientaci v probírané látce a schopnost aplikovat ji v praktických úkolech.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr