Předmět: Literární proseminář

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Literární proseminář
Kód předmětu KCL/LIP-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimková Hana, Mgr. Ph.D.
  • Janosik-Bielski Marek, Mgr.
  • Chocholoušek Jiří, Mgr.
Obsah předmětu
Semináře: Tematické okruhy seminářů kopírují obsahovou strukturu povinné literatury. Povinná literatura: PETRŮ, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-44-X. CULLER, J. Krátký úvod do literární teorie. 2. vyd. Brno: Host, 2015. ISBN 978-80-7491-233-7. Doporučená literatura: DOLEŽEL, L. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Čs. spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0. EAGLETON, T. Úvod do literární teorie. (2. vyd.) Praha: Plus, 2010. ISBN 978-80-00-02587-2. ECO, U. Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-248-2. HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H&H, 1999. ISBN 80-86022-57-9. HODROVÁ, D. a kol. ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1. HRABÁK, J. Poetika. Praha: ČS, 1973. HRABÁK, J. Úvod do teorie verše. Praha: SPN, 1958. INGARDEN, R. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0104-4. LEDERBUCHOVÁ, L. Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: H&H, 2002. ISBN 80-7319-020-6. MOCNÁ, D. a J. PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-669-X. PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. (2., přepracované vyd.) Praha: Pedagogická fakulta UK, 2006. ISBN 80-7290-244-X. STAIGER, E. Základní pojmy poetiky. Praha: ČS, 1969. ŠKLOVSKIJ, V. Teorie prózy. Praha: Akropolis, 2003. ISBN 80-7304-026-3. TODOROV, T. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000. ISBN 80-86138-27-5. VELTRUSKÝ, J. Drama jako básnické dílo. 2. vyd. Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-952-6. WELLEK, R. a A. WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-150-8. ZIMA, P. V. Literární estetika. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7198-329-2.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Iniciační kurs, který má studenty uvést do oblasti literárněvědného bádání a jeho historie. Cílem je osvojení základních pojmů a práce s nimi, seznámení se základními příručkami z oblasti literární vědy, získání přehledu o pramenných zdrojích (knihovny, archívy, muzea, katalogy aj.) a poučení o různých typech prací a na ně kladených formálních i obsahových požadavcích.
Iniciační kurs, který má studenty uvést do oblasti literárněvědného bádání a jeho historie. Cílem je osvojení základních pojmů a práce s nimi, seznámení se základními příručkami z oblasti literární vědy, získání přehledu o pramenných zdrojích (knihovny, archívy, muzea, katalogy aj.) a poučení o různých typech prací a na ně kladených formálních i obsahových požadavcích.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Pravidelná účast a aktivita na semináři (příprava referátů a účast v diskusích). Závěrečný test/pohovor.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr