Předmět: Literární praktikum

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Literární praktikum
Kód předmětu KCL/LIT-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Chocholoušek Jiří, Mgr.
Obsah předmětu
Okruhy a témata seminářů: " Analýza uměleckého textu: básnický text, versologie. Verš metrický a volný; metrika (trochej, daktyl, jamb, daktylotrochej), strofika, prozodie; rým; tropy a figury. (Přibližný hodinový rozsah: 4 semináře/8 hodin.) " Analýza uměleckého textu: prozaický text, naratologie. Vypravěč a zprostředkovanost vyprávění, narativní promluvy, kompozice. (Přibližný hodinový rozsah: 4 semináře/8 hodin.) " Fikční svět. Čas a prostor, postava. (Přibližný hodinový rozsah: 2 semináře/4 hodiny.) " Interpretace, význam a smysl uměleckého textu. (Přibližný hodinový rozsah: 2 semináře/4 hodiny.) " Odborný text. Základní žánry a zásady psaní odborného textu; odborná periodika; citace, bibliografie. (Přibližný hodinový rozsah: 1 seminář/2 hodiny.) Povinná literatura: DOLEŽEL, L. Narativní způsoby v české literatuře. 2. vyd. Praha: Pistorius & Olšanská, 2014. ISBN 978-80-87855-13-3. IBRAHIM, R., P. PLECHÁČ a J. ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2014. ISBN 978-80-7470-051-4. KUBÍČEK, T., J. HRABAL a P. A. BÍLEK. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013. ISBN 978-80-7272-590-8. LEDERBUCHOVÁ, L. Průvodce literárním dílem. Praha: H&H, 2003, ISBN 80-7319-020-6. PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. 2., přepracované vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2006. ISBN 80-7290-244-X. Doporučená literatura: BÍLEK, P. A. Hledání jazyka interpretace: K modernímu prozaickému textu. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-080-5. BRUKNER, J. a J. FILIP. Poetický slovník. 2., upravené vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0650-6. CULLER, J. Teorie lyriky. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4456-1. ČERVENKA, M. Dějiny českého volného verše. Brno: Host, 2001. ISBN 80-7294-015-5. ČERVENKA, M. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1274-7. ČERVENKA, M. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-7215-244-0. ČERVENKA, M. et al. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-171-1. DOLEŽEL, L. Heterocosmica. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2. DOLEŽEL, L. (red.). Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury. Praha: Orbis, 1962. ECO, U. et al. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. ISBN 80-7115-080-0. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. ECO, U. Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-248-2. HODROVÁ, D. et al. ...na okraji chaosu? Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1. HOLÝ, J. Možnosti interpretace. In: HOLÝ, J. Možnosti interpretace. Olomouc: Periplum, 2002, s. 7-27. ISBN 80-86624-02-1. HRABÁK, J. Poetika. (2. vyd.) Praha: Československý spisovatel, 1977. JANKOVIČ, M. Cesty za smyslem literárního díla. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1013-2. MOCNÁ, D., J. PETERKA et al. Encyklopedie literárních žánrů. Praha a Litomyšl: Paseka 2004. ISBN 80-7185-669-X. MÜLLER, R. a P. ŠIDÁK (eds.) Slovník novější literární teorie. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2048-2. NEWTON, K. M. Jak interpretovat text. Kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Olomouc: Periplum, 2008. ISBN 978-80-86624-47-1. RIMMON-KENANOVÁ, S. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001. ISBN 80-7294-004-X. SGALLOVÁ, K. O českém verši. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3115-8. STANZEL, K. H. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. ŠIDÁK, P. Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha: Akropolis, 2013. ISBN 978-80-7470-040-8. ŠKLOVSKIJ, V. Teorie prózy. (3. vyd.) Praha: Akropolis, 2003. ISBN 80-7304-026-3. TODOROV, T. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000. ISBN 80-86138-27-5. VLAŠÍN, Š. (red.) Slovník literární teorie. (2. vyd.) Praha: Českoslovnský spisovatel, 1984. VODIČKA, F. Struktura literárního díla. In: Svět literatury I. Praha: SPN 1967, s. 27-41.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Literární praktikum volně navazuje na předmět Literární proseminář. Zaměřuje se zejména na praktické procvičování a osvojování základních dovedností literárněvědné práce s uměleckým textem.
Předmět Literární praktikum volně navazuje na předmět Literární proseminář. Zaměřuje se zejména na praktické procvičování a osvojování základních dovedností literárněvědné práce s uměleckým textem.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na cvičeních, seminární práce (referát z vybrané literárněvědné studie).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr