Předmět: Úvod do pragmalingvistiky

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Úvod do pragmalingvistiky
Kód předmětu KCL/LPR-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: " Vymezení lingvistické pragmatiky a jejího vztahu k dalším disciplínám. " Teorie mluvních aktů. " Vymezení komunikačních funkcí. " Kooperační princip. " Zdvořilostní princip. " Manipulativní komunikace. " Komunikační normy. " Neverbální komunikace. " Problematika argumentace. Pragmalingvistická analýza textu. Povinná literatura: GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7198-281-4. HELBIG, Gerhart. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha: Academia, 1991. ISBN 80-200-0312. (kap 2.3). HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1283-7. HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a... Praha: Trizonia, 1997. ISBN 80-85573-67-9. KRAUS, JIŘÍ. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 8024618296. MACHOVÁ, Svatava a Milena ŠVEHLOVÁ. Sémantika a pragmatika jako lingvistické disciplíny. Praha, 1966. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996. 190 s. ISBN 8086039056. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2. Doporučená literatura: GRICE, Paul. Logic and Conversation. In: COLE, P. a J. L. MORGAN, eds. Syntax and Sémantice 3. Speech Acts. New York: Academic Press 1975, s. 41-58. ISBN 0127854231 9780127854236. LEECH, N. Geoffrey. Principles of Pragmatics. London, New York: Longman, 1983. ISBN 05825511029780582551107.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do problematiky pragmalingvistického přístupu k jazykovým a řečovým jevům, přihlíží též k dalším disciplínám, zvláště k rétorice a jejím zásadám argumentace. Studenti se seznámí se základními pojmy lingvistické pragmatiky: s teorií mluvních aktů a teorií komunikačních funkcí, s Griceovým kooperačním principem a Leechovými principy taktu a zdvořilosti, s neverbální komunikací a jejím vztahem ke komunikaci verbální, s problematikou asertivní komunikace, s prostředky řečové etikety a komunikační normami; pozornost je zaměřena zejména na jejich vazbu na různé komunikační situace, příčiny a možnosti jejich porušování. Teoretická východiska jsou využita při pragmalingvistických analýzách textů různých stylů a žánrů.
Předmět je úvodem do problematiky pragmalingvistického přístupu k jazykovým a řečovým jevům, přihlíží též k dalším disciplínám, zvláště k rétorice a jejím zásadám argumentace. Studenti se seznámí se základními pojmy lingvistické pragmatiky: s teorií mluvních aktů a teorií komunikačních funkcí, s Griceovým kooperačním principem a Leechovými principy taktu a zdvořilosti, s neverbální komunikací a jejím vztahem ke komunikaci verbální, s problematikou asertivní komunikace, s prostředky řečové etikety a komunikační normami; pozornost je zaměřena zejména na jejich vazbu na různé komunikační situace, příčiny a možnosti jejich porušování. Teoretická východiska jsou využita při pragmalingvistických analýzách textů různých stylů a žánrů.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích, plnění všech průběžně zadávaných úkolů, prezentace referátů včetně vyhotovení tezí, závěrečná písemná zkouška.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr