Předmět: Marketingová a mediální komunikace v praxi

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Marketingová a mediální komunikace v praxi
Kód předmětu KCL/MKP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematika přednášek: " Komplexní strategie PR projektu. " Krizová komunikace v PR projektu. " Specifické oblasti PR. " Rozdíly v korporátním a produktové PR. " Public relations a public affairs. Doporučená literatura: BYSTROV, Vladimír a Miloš RŮŽIČKA. Firemní komunikace a řízení reputace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4104-8. HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3075-5. CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada, 2012 ISBN 978-80-247-4234-2.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář se pomocí blokových přednášek snaží o představení případových studií, které postupně ukazují nástroje a prostředky ke komplexní komunikační strategii. Předmětem přednášek jsou korporátní strategie, produktové PR, krizová komunikace, synergie marketingu a PR atd. Jednotlivé přednášky provádějí různí odborníci z praxe, kteří si připravují obsah přednášek na základě skutečných projektů, které realizovali nebo realizují. Důraz se klade na interakci mezi odborníkem a studenty, jejímž cílem je co nejvíce obor přiblížit studentům, kteří by se pro něj rozhodovali po absolutoriu.
Seminář se pomocí blokových přednášek snaží o představení případových studií, které postupně ukazují nástroje a prostředky ke komplexní komunikační strategii. Předmětem přednášek jsou korporátní strategie, produktové PR, krizová komunikace, synergie marketingu a PR atd. Jednotlivé přednášky provádějí různí odborníci z praxe, kteří si připravují obsah přednášek na základě skutečných projektů, které realizovali nebo realizují. Důraz se klade na interakci mezi odborníkem a studenty, jejímž cílem je co nejvíce obor přiblížit studentům, kteří by se pro něj rozhodovali po absolutoriu.
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Podmínkou k získání zápočtu je aktivní účast na blokových přednáškách. Atestaci pak student získá na základě vypracování a PR strategie na předem zadané téma a její prezentace a obhajoba před publikem a oponentem z řad odborníků z praxe. Student nebo skupina musí obhájit "životaschopnost" zvolené strategie a její použitelnost v praxi.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr