Předmět: Neologie

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Neologie
Kód předmětu KCL/NEO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janovec Ladislav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je proniknutí do obohacování slovní zásoby, postižení a pochopení tendencí ve slovní zásobě, synchronní dynamiky slovní zásoby. Literatura: Martincová, O. Problematika neologismů v současné češtině. Praha 1983. Martincová, O. a kol.: Neologizmy v dnešní češtině. Praha 2005. Martincová, O. a kol.: Nová slova v češtině I. Slovník neologizmů. Praha 1998. Martincová, O. a kol.: Nová slova v češtině II. Slovník neologizmů. Praha 2004. Martincová, O. - Savický, N.: Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. Slovo a slovesnost, 48, 1987, s. 124-138. Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, 2013. Niševa, B. - Skwarska, K. - Blažek, D. (eds.): Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2017. Rangelova, A. - Tichá, Z.: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha 2003.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je proniknutí do obohacování slovní zásoby, postižení a pochopení tendencí ve slovní zásobě, synchronní dynamiky slovní zásoby.
Cílem předmětu je proniknutí do obohacování slovní zásoby, postižení a pochopení tendencí ve slovní zásobě, synchronní dynamiky slovní zásoby.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Popis a zpracování nových slov jako slovníkových hesel - písemná práce.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr