Předmět: Nakladatelská a redakční praxe

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Nakladatelská a redakční praxe
Kód předmětu KCL/NRP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koudelková Eva, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře budou věnovány obzvláště následujícím tématům: 1. Dějiny písemnictví a tisku. 2. Pojmosloví v oblasti mediálních redakcí a redakcí nakladatelských. 3. Nakladatelská strategie, provoz a organizace nakladatelství. 4. Vytváření edičního plánu. Struktura knižního trhu. Výběr a hodnocení textu. 5. Cesta rukopisu od autora ke čtenáři. Příprava reedice spisovatelova díla, čtenářská a kritická edice. 6. Problematika textologické přípravy. 7. Péče o jazykovou složku textů. První, druhá a třetí korektura 8. Typografické minimum. 9. Návštěva tiskárny. 10. Počítačová typografie. 11. Návštěva grafického studia. 12. Návštěva knihařské dílny. 13. Základy knihařského zpracování. 14. Ekonomika titulu, hledání optimální ceny a optimálního nákladu. Knihy a právní řád. Povinná literatura: MAGINCOVÁ, D.: Příručka nakladatelského redaktora. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-83-2. PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Čtvrté, aktualizované vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2019. 272 s. ISBN 978-80-7579-059-0. Doporučená literatura: DANČO, V. Kapesní průvodce [počítačovou] typografií. Praha: Lybrint, 1995. ISBN 80-85935-00-7. FIALOVÁ, A.; LOSENICKÁ, M. Bibliografie českého knihařství. Brno: Knihař, 1998. ISBN 80-901924-7-5. HALADA, J.: Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-767-2. HALADA, J. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-163-3. HAVEL, R., ed. a kol. Editor a text: úvod do praktické textologie. 2. vyd. Praha: Paseka, 2006. Scholares. ISBN 80-7185-653-3. HORÁK, F. Dějiny písma, knihy a knihtisku. 2. vyd. Praha: Výzkumný osvětový ústav, 1968. HORNÝ, S. Počítačová typografie a design dokumentů: průvodce světem tvorby dokumentů. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-487-8. KÁŇA, P. Knihařství a knižní vazba III. 3. vyd. Brno: Knihař, 2001. ISBN 80-86292-04-5. KOČIČKA, P.; BLAŽEK, F. Praktická typografie 2. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0232-7. NAJBRT, V.; BĚHAL, M.; POTUŽÁKOVÁ, V. Redaktor v tiskárně: odborné publikace pro redaktory, výtvarníky, studenty, pracující v tisku, polygrafii a propagaci. Praha: Novinář, 1979. PAVLÁT, L. Tajemství knihy. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. Klub mladých čtenářů; prémie 18. roč. ŠALDA, J. Od rukopisu ke knize a časopisu. 4., přeprac. vyd. Praha: SNTL, 1983. TOBOLKA, Z. Kniha, její vznik, vývoj a rozbor. Praha: Orbis, 1950. Delta. VAŠÁK, P. a kol. Textologie. Teorie a ediční praxe. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-638-2. WOLL, T. Rukověť nakladatele, řemeslo, věda, umění. Překlad Petr Macháček a Jan Dvořák. Praha: Signeta, 2002. ISBN 80-902608-4-5. ZLATOHLÁVEK, V.; BREZA, V. Polygrafické názvoslov: polygraf. příručka. Praha: Polygrafický průmysl, 1989.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ediční a vydavatelské činnosti. Je proto zaměřen na získání praktických dovedností v oblastech, které vyžadují znalost a schopnost praktické aplikace českého jazyka a ediční počítačové techniky.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ediční a vydavatelské činnosti. Je proto zaměřen na získání praktických dovedností v oblastech, které vyžadují znalost a schopnost praktické aplikace českého jazyka a ediční počítačové techniky.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast a aktivní práce v semináři. Zápočet bude udělen za vyhotovení dvou domácích prací: 1. redakce třístránkového textu; 2. vytvoření slovníkového hesla. Zkouška je písemná a ověřuje vedle znalosti vyučované látky také schopnost orientace v základní oborové terminologii.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr