Předmět: Onomastika

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Onomastika
Kód předmětu KCL/ONO-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: 1. Úvodní seminář: seznámení s náplní předmětu, požadavky, úkoly, referáty; přehled odborné literatury a pramenů. 2. Vymezení onomastiky, její náplň a vnitřní členění, vztah apelativní a propriální slovní zásoby. 3. Tradice české onomastiky a její představitelé, základní práce české onomastiky. 4. Antroponomastika - úvodní výklady, hypokoristika. 5. Antroponomastika - rodná jména. 6. Antroponomastika - rodná jména a současné tendence, legislativa. 7. Antroponomastika - příjmení a jejich klasifikace. 8. Antroponomastika - příjmení: současný repertoár, legislativa, přechylování. 9. Toponomastika - náplň a členění, cizojazyčné vlivy. 10. Toponomstika - prameny, standardizace. 11. Toponomastika - místní jména. 12. Toponomastika - pomístní jména. 13. Toponomastika - urbanonyma, exonyma. 14. Toponomastika - toponymie Liberecka a Jablonecka, projekt Živá jména. Literatura: HOSÁK, L. a R. ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku I. Praha: Academia, 1970. HOSÁK, L. a R. ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha: Academia, 1980. KNAPPOVÁ, M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2656-9. LUTTERER, I. a R. ŠRÁMEK. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. ISBN 978-80-7311-025-3. MOLDANOVÁ, D. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2015. ISBN 978-80-86781-26-6. PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny [online]. Praha: ÚJČ, 2011. Dostupné z: http://mjc.ujc.cas.cz/. Doporučená literatura: BENEŠ, J. Německá příjmení u Čechů. 1. svazek. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1998. ISBN 978-80-7044-212-3. BENEŠ, J. O českých příjmeních. Praha: Academia, 1962. BENEŠ, J. a M. NOVÁKOVÁ. Německá příjmení u Čechů. 2. svazek. Rejstříky. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1998. ISBN 978-80-7044-212-3. DAVID, J. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1913-4. DOLEŽALOVÁ, V. Rejstřík ke knize Josef Beneše O českých příjmeních. Zvláštní příloha Zpravodaje Místopisné komise ČSAV. Praha: Academia, 1970. DOLEŽALOVÁ, V. a J. BENEŠ. Retrográdní rejstřík ke knize Josefa Beneše O českých příjmeních. Zpravodaj místopisné komise ČSAV. 1974, roč. 15, č. 3/4. JANÁČ, M., P. TUMLÍŘ, P. a M. HARVALÍK. Divnopis 2: proč se to tak jmenuje? Praha: Radioservis, 2008. ISBN 978-80-86212-61-6. JANÁČ, M., P. TUMLÍŘ, P. a M. HARVALÍK. Divnopis: proč se to tak jmenuje? Praha: Radioservis, 2006. ISBN 978-80-86212-47-5. KNAPPOVÁ, M. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: AZ KORT, 2002. KOHLHEIM, R. a V. KOHLHEIM. Duden - Familiennamen. Herkunft und Bedeutung von 20.000 Nachnamen. Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 2000. LÁBUS, V. a D. VRBÍK. Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-431-4. MATÚŠOVÁ, J. Německá vlastní jména v češtině. Praha: NLN, 2016. ISBN 978-80-7422-369-3. OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L., M. KNAPPOVÁ, J. MALENÍNSKÁ, a J. MATÚŠOVÁ. Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia, 1995. ISBN 978-80-200-0554-4. OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. a J. MALENÍNSKÁ. Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek. Praha: Academia, 2000. ISBN 978-80-200-0798-9. PLESKALOVÁ, J. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000-2010. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-6056-2 POLÍVKOVÁ, A. Naše místní jména (a jak jich užívat). Praha: Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1940-0. SVOBODA, J. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: Academia, 1964. ŠMILAUER, V. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2392-6. ŠMILAUER, V. Úvod do toponomastiky. Praha: SPN, 1966. ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 978-80-210-2027-X. Časopis Acta onomastica. ISSN 1211-4413.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o třech hlavních onomastických plánech - antroponomastickém, toponomastickém a chrématonomastickém, jakož i o základních českých pracích z onomastiky. Zvláštní pozornost je věnována zejména sémantickomotivačním a formálním aspektům české antroponymie a toponymie. Podstatnou součástí předmětu jsou referáty, v nichž bude prezentována jednak dílčí problematika (na základě časopiseckých článků a příspěvků ze sborníků), jednak výklady konkrétních antroponym a toponym.
Kurs poskytuje základní přehled o české antroponomastice a toponomastice. Zvláštní pozornost je věnována zejména sémantickomotivačním a formálním aspektům české antroponymie a toponymie. Podstatnou součástí kursu jsou referáty, v nichž bude prezentována jednak dílčí problematika (na základě časopiseckých článků a příspěvků ze sborníků), jednak výklady konkrétních antroponym a toponym.
Předpoklady
JP1-B, JP2-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 3 absence), plnění úkolů zadávaných v semináři a úkolů domácích. Prezentace referátu. Referát obsahuje výtah z vybraného odborného textu, výklad studentova osobního jména a dvou libovolných zeměpisných jmen + jejich historicko-vlastivědné souvislosti.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr