Předmět: Praktická stylistika ČJ

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Praktická stylistika ČJ
Kód předmětu KCL/PST-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem semináře je seznámit posluchače a posluchačky se základními funkčními styly, s jejich typickými prostředky, přičemž je kladen důraz na stylová specifika jazykových prostředků na všech jazykových rovinách. Studující jsou vedeni ke schopnosti využít teoretických poznatků při tvorbě textů i při jejich analýze. Dále se klade důraz na porozumění práci s odborným textem, na schopnost vytvořit odborný text v mluvené i psané formě, pozornost je věnována zejména absolventským pracím, včetně úpravy a kontroly vlastního textu i textu jiného autora. Přehled témat a literatury: Doc. Pacovská, dr. Röhrich: 1. Funkční styly 2. Stylotvorné faktory 3. Stylová charakteristika jazykových prostředků 4. Administrativní styl 5. Publicistický styl 6. Prostě sdělovací styl 7. Odborný styl 8. Četba odborného textu - úskalí, porozumění, výpisky, diskuse 9. Práce s defektním textem 10. SZZK, příprava, průběh, doporučení 11. Bakalářská práce - náležitosti, úskalí výběru tématu a tvorby, obhajoba, její průběh a specifika? Povinná literatura: BENEŠ, M. a kol. Komunikační situace a styl. Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3535-0. ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. NOVÝ ENCYKLOPEDUCKÝ SLOVNÍK ČEŚTINY. Eds. P. Karlík - M. Nekula - J. Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN: 978-80-7422-480-5. Dostupné online na adrese: http://www.czechency.org. - vybraná hesla. Doporučená literatura: ČECHOVÁ, M., M. KRČMOVÁ, a E. MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4. HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a...? Praha: Trizonia, 1997. ISBN 80-85573-67-9. HOFFMANNOVÁ, J. a J. KRAUS. Písemnosti v našem životě. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-301-9. HOFFMANNOVÁ, J., J. HOMOLÁČ, E. CHVALOVSKÁ, L. JÍLKOVÁ, P. KADERKA, P. MAREŠ a K. MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2566-1. KROBOTOVÁ, Milena. Úvod do české stylistiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. ISBN 80-244-0315-3. SGALL, P. a J. PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5. Dr. Lábus: Funkční styly. Stylotvorné faktory. Stylová charakteristika jazykových prostředků. Administrativní styl. Publicistický styl. Reklamní styl. Odborný styl. Umělecký styl. Prostě sdělovací styl. Povinná literatura: ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. ČECHOVÁ, M., M. KRČMOVÁ, a E. MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4. Doporučená literatura: HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a...? Praha: Trizonia, 1997. ISBN 80-85573-67-9. HOFFMANNOVÁ, J. a J. KRAUS. Písemnosti v našem životě. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-301-9. HOFFMANNOVÁ, J., J. HOMOLÁČ, E. CHVALOVSKÁ, L. JÍLKOVÁ, P. KADERKA, P. MAREŠ a K. MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2566-1. KROBOTOVÁ, Milena. Úvod do české stylistiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. ISBN 80-244-0315-3. SGALL, P. a J. PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je seznámit posluchače a posluchačky se základními funkčními styly, s jejich typickými prostředky, přičemž je kladen důraz na stylová specifika jazykových prostředků na všech jazykových rovinách. Studující jsou vedeni ke schopnosti využít teoretických poznatků při tvorbě textů i při jejich analýze. Dále se klade důraz na porozumění práci s odborným textem, na schopnost vytvořit odborný text v mluvené i psané formě, pozornost je věnována zejména absolventským pracím, včetně úpravy a kontroly vlastního textu i textu jiného autora.
Cílem semináře je seznámit studenty se základními funkčními styly, s jejich typickými prostředky, přičemž je kladen důraz na stylová specifika jazykových prostředků na všech jazykových rovinách. Studenti jsou vedeni ke schopnosti využít teoretických poznatků při tvorbě textů i při jejich analýze.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Požadavky k zápočtu: Doc. Pacovská, dr. Röhrich: Průběžné plnění úkolů zadávaných vyučujícím. Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 3 absence). Seminární práce v rozsahu tří normostran, po jazykové stránce v souladu s normou spisovné češtiny a se zásadami odborného vyjadřování. Odborný referát s tezemi na zadané téma. Dr. Lábus: Průběžné plnění úkolů zadávaných vyučujícím . Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 3 absence). Seminární práce v rozsahu tří normostran, po jazykové stránce v souladu s normou spisovné češtiny a se zásadami odborného vyjadřování. Podrobnosti k tématu a obsahu viz kurz Praktická stylistika v e-learningovém portálu FP TUL.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr