Předmět: Praktický výcvik v pravopisu

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Praktický výcvik v pravopisu
Kód předmětu KCL/PVP-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Štindlová Barbora, Mgr. Ph.D.
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: Úvodní seminář seznamuje studenty s funkcí pravopisu, typy pravopisu, protifonologickými rysy českého pravopisu, problematikou dublet a představuje základní studijní literaturou a další zdroje. Na seminářích bude věnována pozornost zejména těmto pravopisným jevům: " Psaní čárek ve větě jednoduché. " Psaní čárek v souvětí. " Shoda podmětu s přísudkem. " Morfologický pravopis. " Psaní velkých písmen. " Psaní n/nn. " Psaní skupiny mě/mně. " Psaní předpony s/z. " Psaní spřežek a složených přídavných jmen. " Psaní slov přejatých. Povinná literatura: PRAVDOVÁ, M., ed. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2755-9. SVOBODOVÁ, J. Průvodce českou interpunkcí. Praha: VadeMecumBohemiae, 2003. ISBN 978-80-86041-45-2. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/. Doporučená literatura: BRABCOVÁ, R. Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme. Praha: KAVA-PECH, 2010. ISBN 978-80-87169-17-9. JANOVEC, L. et al. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett, 2006. ISBN 978-80-86906-76-8. KAMIŠ, K. Procvičujeme pravopis podle Pravidel ve škole i doma. Praha: Fortuna 2006. ISBN 978-80-7168-276-4. STANĚK, V. Jak psát správně čárky. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 978-80-7168-473-2. SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha: H & H, 1999. ISBN 978-80-86022-64-1. SVOBODOVÁ, I. Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2513-5.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na aktivity k procvičení pravopisných jevů. Jednotlivé semináře se skládají z cvičného diktátu nebo cvičné korektury, prezentace vybraných pravopisných problémů a procvičování specifických jevů prostřednictvím aktivit připravovaných jak vyučujícím, tak studenty.
Předmět se zaměřuje na aktivity k procvičení pravopisných jevů. Jednotlivé semináře se skládají z cvičného diktátu nebo cvičné korektury, prezentace vybraných pravopisných problémů a procvičování specifických jevů prostřednictvím aktivit připravovaných jak vyučujícím, tak studenty.
Předpoklady
Základní znalosti pravopisu v rozsahu SŠ

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 2 absence). Příprava vlastního pravopisného cvičení (aktivity, korektury, hry...) včetně řešení. Úspěšné řešení průběžně zadávaných úkolů podle pokynů vyučujícího. Příprava studijních materiálů podle pokynů vyučujícího. Úspěšné vypracování závěrečné pravopisné korektury (úspěšnost 66 %, 3 pokusy); v případě přímé výuky formou osobní účasti na vypsaném termínu. V případě distanční výuky studium materiálů a plnění úkolů v e-learningovém kurzu (https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11940); závěrečná korektura on-line formou v prostředí e-learningového portálu FP TUL.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr