Předmět: Regionální literatura

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Regionální literatura
Kód předmětu KCL/RGL-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koudelková Eva, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednáška přináší základní přehled o problematice a je vedena cílem motivovat studenty k vlastní četbě. 1. Historické vymezení regionu. Problematika regionální literatury, její charakteristika. 2. Regionalismus a jeho klady i zápory. Regionální literatura v širším i užším pojetí. 3. Specifičnost regionální literatury, její tematika a žánry. Vztah literatury a folkloru. 4. Čtenářská obliba a její vysvětlení, otázka tzv. genia loci. 5. Hodnocení regionální literatury a vývojové proměny jeho kritérií. 6. Vztah literatury regionální a celonárodní jako problém centra a periférie. 7. Literatura pro mládež se vztahem k regionu. Semináře navazují na přednášku, avšak kladou důraz na práci s literárními texty, jejichž výběr a rozbor bude zaměřen na sledování proměn regionální literatury Liberecka se zohledněním dvojjazyčnosti zdejší literární tvorby. V krátkosti bude zmíněna i současná literární tvorba na Liberecku a její hlavní představitelé. Význmaný prostor bude věnován i literárním osobnostem reprezentujícím jiné regiony. 1. Karolina Světlá, její vztah k libereckému regionu a reflexe tohoto vztahu v její literární tvorbě. 2. Ruralismus. František Křelina jako vědomý pokračovatel Karoliny Světlé. 3. Literárně významné regiony a jejich literární tvorba. 4. Jižní Čechy. Práce s textem: J. Hájíček: Selský baroko. 5. Východní Čechy. Práce s textem: J. Škvorecký: Zbabělci; Prima sezóna. 6. Inspirace folklorem, regionální pověsti a pohádky. 7. Práce s textem: cyklus pověstí o "doktoru" Kittelovi. 8. Práce s textem: autorské pohádky z regionu. O. Preussler: Anděl s kulichem; P. Rainer: Město nad Nisou. Pohádka o Liberci. J. Eichlerová: Pohádky pro malé i velké Liberečánky. 9. Sudetoněmečtí autoři z regionu. 10. Práce s textem: Otfried Preussler: Moje knížka o Krakonošovi; Útěk do Egypta přes království české. 11. Literární Liberec. 12. Práce s textem: J. Rudiš: Grandhotel; V. Páral: Muka obraznosti. 13. Severní Čechy v literatuře. 14. Práce s textem: V. Pospíchal: Inverze. Povinná literatura: BRYCHTOVÁ, Š. Úvod do regionalistiky: pro prezenční formu studia. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. KOUDELKOVÁ, E. Literatura libereckého regionu. Liberec: Technická univerzita, 2014. Doporučená literatura: HESOVÁ, Petra, ed. Karolina Světlá. Vesnický román. Brno: Host, 2019. HODROVÁ, D. a kol. Poetika míst. kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997. HOLUB, Z. (ed.). Region, regionalistika, regionalismus a regionalisté. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. HOUSKOVÁ, A.; HRBATA, Z. (ed.). Román a "genius loci": regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu, 1993. JECH, J.; KOUDELKOVÁ, E. Vlastenec, který nezapadl: dvě století Věnceslava Metelky. Liberec: Nakladatelství Bor, 2017. KAISEROVÁ, K., ed. a KUNŠTÁT, M., ed. Hledání centra: vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem: Albis International, 2011. KOVAŘÍK, P.; FRAJEROVÁ, B. Putování s knihou: místopis české prózy. Praha: Knižní klub, 2013. KRÁL, O. Regiony a jejich interpretace, Svět literatury 1994, č. 7, s. 21-23. Literatura a region: sborník z konference konané 7. a 8. prosince 1994 v Ostravě. Opava: Optys, 1995. MARTINEK, L. Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. Region a jeho reflexe v literatuře. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. SLAVÍK, B. Regionalismus a literatura. Domažlice: Baarova společnost, 1937. URBANOVÁ, S. Region bez hranic: sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska. Olomouc: Votobia, 2001. URBANOVÁ, S., MÁLKOVÁ, I. Souřadnice míst. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. VANĚK, V. Disharmonie: příroda - společnost - literatura. Praha: Dauphin, 2009. VELÍMSKÝ, T., KAISEROVÁ, K., eds. Region na hranici. Ústí nad Labem: UJEP, 2015.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami literární regionalistiky a jejich aplikací v praxi.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami literární regionalistiky a jejich aplikací v praxi.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Účast a aktivní práce v semináři, vypracování seminární práce v rozsahu 7 stran z oblasti regionální literatury, teprve po jejím přijetí může student přistoupit ke zkoušce. Zkouška má podobu písemnou (test) a poté ústní, u níž student musí kromě znalosti vyučované látky prokázat schopnost hovořit o přečtených relevantních literárních dílech (minimálně 20 titulů).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr