Předmět: Syntax českého jazyka

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Syntax českého jazyka
Kód předmětu KCL/SCJ-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škodová Svatava, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Struktura věty. Rozlišení věty a výpovědi. Větné vztahy významové a formální. 2. Typologie větných členů, formální a sémantická kritéria. 3. Gramatická a sémantická stavba základových větných struktur. Typologie predikátů, větné vzorce, participanty a jejich sémantické role. 4. Mezipropoziční vztahy. Typologie souvětí. Syntaktická kondenzace. 5. Aktuální členění výpovědi a slovosled. 6. Hierarchizace větné propozice. 7. Komunikační funkce výpovědí, výpovědní formy. Přímé a nepřímé vyjádření komunikační funkce. Témata seminářů navazují na přednášená témata (V rámci jednotlivých skupin je kladen důraz na různý náhled na danou problematiku s ohledem na studovaný obor, tj. pro obor Filologie je kladen důraz na funkci daných syntaktických prostředků v textu a na jejich stylistické dopady; pro obor Český jazyk pro vzdělávání je problematika nahlížena z úhlu pohledu její prezentace v učebnicích a vyučování českého jazyka na ZŠ). 1. Analýza textu z hlediska základních textových jednotek (syntagma, fráze, věta, polopredikativní konstrukce, souvětí; rozlišování věty a výpovědi). 2. Analýza formálních a sémantických vztahů ve větě. 3. Analýza odchylek od pravidelné větné stavby. 4. Větné vzorce v češtině - valenční a intenční analýza. 5. Lexikálně kognitivní analýza syntaktických prostředků v textu. 6. Analýza souvětí z hlediska mezivětných a mezipropozičních vztahů. 7. Spojovací prostředky - syntaktická cvičení. 8. Větněčlenská analýza se zaměřením na specifika jednotlivých větných členů. 9. Prostředky aktuálního členění výpovědi - slovosled, intonace, prostředky syntaktické a lexikální. 12. Prostředky vyjadřování komunikačních funkcí v češtině. Pro předmět je vytvořen paralelní Moodle kurz, v němž studenti najdou texty ke studiu, odkazy na zvukové záznamy přednášek, podklady pro semináře. V prostředí Moodlu jsou také odevzdávány veškeré úkoly, seminární práce a prezentace. Literatura základní ČECHOVÁ, M. et al. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. Český národní korpus [online]. Praha: FF UK. Dostupné z: http://www.korpus.cz. GREPL, M. a P. KARLÍK. Skladba češtiny. Praha: Votobia, 1998. ISBN 80-71982-81-4. HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Praha: Vade Mecum, 2010. ISBN 978-80-86041-37-7. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. KARLÍK, P., M. NEKULA a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. ISBN 978-80-7106-624- 8. SGALL, P. Uvedení do syntaxe (Větná stavba). In: V. Cvrček et al. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2010, s. 301-307. ISBN 978-80-246-1743-5. ŠMILAUER, V. Novočeská skladba. 2. vyd. Praha: SPN, 1966. VYBÍRAL, P. Jazyk současných českých médií: práce s texty a gramatické rozbory. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. Literatura doporučená BLÁHA, O. Vývojové tendence v publicistickém stylu češtiny. In: Bláha, O. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 19-30. ISBN 978-80-244-5465-8. BOLINGER, D. Jazyk jako nabitá zbraň. Užívání a zneužívání jazyka v naší době. Praha: Petr Zima, 2008. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha: LEDA, 2000. HOMOLÁČ, J. a kol. Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia, 2022. Internetová jazyková příručka. http://prirucka.ujc.cas.cz/. HLAVSA, Z. K jazykovědné analýze komunikace v hromadných sdělovacích prostředcích. Slovo a slovesnost, ročník 51 (1990), číslo 2, s. 124-130.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), E-learning, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje poznatky z oblasti větněčlenské syntaxe, dále seznamuje se syntaxí valenčně-intenční a se základními pojmy syntaxe textu. Předmět navazuje na předpokládané znalosti větněčlenské závislostní syntaxe v rozsahu základní a střední školy. V přednáškách jsou představena zásadní syntaktická témata zohledňující produkci a recepci textu, která jednak syntatizují předpokládané syntaktické znalosti, jednak přesahují rámec obvykle prezentovaných znalostí tradiční závislostní syntaxe. Náplní seminářů je praktická syntaktická analýza textů z různých stylových oblastí, ale i kreativní syntaktická cvičení; průvodní dovedností všech analýz je i morfosyntaktická korektura textu. Důraz je kladen na aplikaci poznatků z větněčlenské, valenčně-intenční a textové syntaxe při interpretaci, úpravě a tvorbě textů. Zohledňován je aspekt didaktický a jednotlivá témata jsou diskutována z úhlu pohledu jejich prezentace v učebnicích ČJ a jejich výuky na ZŠ.
Předmět rozšiřuje poznatky z oblasti větněčlenské syntaxe, dále seznamuje se syntaxí valenčně-intenční a se základními pojmy syntaxe textu. Předmět navazuje na předpokládané znalosti větněčlenské závislostní syntaxe v rozsahu základní a střední školy. V přednáškách jsou představena zásadní syntaktická témata zohledňující produkci a recepci textu, která jednak syntatizují předpokládané syntaktické znalosti, jednak přesahují rámec obvykle prezentovaných znalostí tradiční závislostní syntaxe. Náplní seminářů je praktická syntaktická analýza textů z různých stylových oblastí, ale i kreativní syntaktická cvičení; průvodní dovedností všech analýz je i morfosyntaktická korektura textu. Důraz je kladen na aplikaci poznatků z větněčlenské, valenčně-intenční a textové syntaxe při interpretaci, úpravě a tvorbě textů. Pro studenty oboru Český jazyk je zohledňován je aspekt didaktický a jednotlivá témata jsou diskutována z úhlu pohledu jejich prezentace v učebnicích ČJ a jejich výuky na ZŠ. Pro studenty oboru Filologie je akcentován aspek funkce daných syntaktických prostředků v produkci a percepci textu.
Předpoklady
JP2-B

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

1. Aktivní spolupráce v seminářích, včetně splněných domácích úkolů. Splnění docházkové povinnosti podle studijního řádu. Zahrnuje 20% výsledné známky. (20% známky získáváte za aktivní účast v seminářích v rozsahu 70% výuky. Pokud vaše je vaše účast v seminářích nižší než 70%, získáváte 0% z této části známky.) 2. Prezentace vybraného tématu, které je následně zpracováno v podobě seminární práce. Zahrnuje 10% výsledné známky. 3. Seminární práce analytického charakteru na vybrané syntaktické téma (studenti oboru Filologie analyzují vybraný jev v publicistických textech psaného či mluveného charakteru; studenti oboru Český jazyk píší seminární práci v týmech: součástí práce definice a komentář vybraného jevu v akademických příručkách; analýza prezentace daného jevu v učebnicích ZŠ; návrh nových typů cvičení daného jevu). Zahrnuje 40% výsledné známky. 3. Ústní zkouška_část a: Pro první část zkoušky si vyberete a přečtete 10 syntaktických odborných textů analytického charakteru. Během první části zkoušky budeme diskutovat o jednom z nich. Pro diskusi můžete mít připraveny poznámky. Zahrnuje 15% výsledné známky. 4. Ústní diskuse o seminární práci. Zahrnuje 20% výsledné známky.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr