Předmět: Syntax českého jazyka

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Syntax českého jazyka
Kód předmětu KCL/SCJ-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Uličný Oldřich, prof. PhDr. DrSc.
  • Škodová Svatava, Mgr. Ph.D.
  • Štindlová Barbora, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Struktura věty. Rozlišení věty a výpovědi. Větné vztahy významové a formální. 2. Gramatická a sémantická stavba základových větných struktur. Typologie predikátů, větné vzorce, participanty a jejich sémantické role. 3. Typologie větných členů, formální a sémantická kritéria. 4. Mezipropoziční vztahy. Typologie souvětí. Syntaktická kondenzace. 5. Aktuální členění výpovědi a slovosled. 6. Hierarchizace větné propozice. 7. Komunikační funkce výpovědí, výpovědní formy. Přímé a nepřímé vyjádření komunikační funkce. Témata seminářů: 1. Analýza textu z hlediska základních textových jednotek (syntagma, fráze, věta, polopredikativní konstrukce, souvětí; rozlišování věty a výpovědi). 2. Analýza formálních vztahů ve větě. 3. Analýza sémantických vztahů ve větě. 4. Analýza odchylek od pravidelné větné stavby. 5. Větné vzorce v češtině - valenční analýza. 6. Větné vzorce v češtině - intenční analýza. 7. Analýza souvětí z hlediska mezivětných a mezipropozičních vztahů. 8. Spojovací prostředky - syntaktická cvičení. 9. Větněčlenská analýza se zaměřením na specifika jednotlivých větných členů. 10. Komplexní větněčlenská analýza textu. 11. Prostředky aktuálního členění výpovědi - slovosled, intonace, prostředky syntaktické a lexikální. 12. Prostředky vyjadřování komunikačních funkcí v češtině. 13. Závěrečný test a jeho vyhodnocení. Prezentace seminárních prací. 14. Prezentace seminárních prací. Zhodnocení semináře, shrnutí, diskuse. Povinná literatura: ČECHOVÁ, M. et al. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. Český národní korpus [online]. Praha: FF UK. Dostupné z: http://www.korpus.cz. GREPL, M. a P. KARLÍK. Skladba češtiny. Praha: Votobia, 1998. ISBN 80-71982-81-4. HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Praha: Vade Mecum, 2010. ISBN 978-80-86041-37-7. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. KARLÍK, P., M. NEKULA a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. ISBN 978-80-7106-624- 8. SGALL, P. Uvedení do syntaxe (Větná stavba). In: V. Cvrček et al. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2010, s. 301-307. ISBN 978-80-246-1743-5. ŠMILAUER, V. Novočeská skladba. 2. vyd. Praha: SPN, 1966. Doporučená literatura: DANEŠ, F. Věta a text. Praha: Academia, 1989. DANEŠ, F. a Z. HLAVSA. Větné vzorce v češtině. Praha: Academia, 1981. DANEŠ, F. Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1648-3. GREPL, M. Jak dál v syntaxi. Brno: Host, 2011. ISBN 978-80-7294-511-5. HIRSCHOVÁ, M. et al. Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3591-6. HRBÁČEK, J. Nárys textové syntaxe současné češtiny. Praha: Trizonia, 1994. KAMIŠ, K. a J. NEKVAPIL, eds. Současný český jazyk. Valenční pojetí skladby ve škole. Praha: SPN, 1988. KOPEČNÝ, F. Základy české skladby. Praha: SPN, 1958. ŠTÍCHA, F. ed. Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1845-8. ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9. Studijní pomůcky: V rámci semináře budeme pracovat s paralelní e-learningovým kurzem, který slouží mimo jiné i pro zadávání domácích úkolů. Pro práci v semináři se předpokládá, že všichni studenti mají zřízený přístup do Českého národního korpusu, který slouží jako zdroj vyhledávání jednotlivých syntaktických jevů, o nichž je v seminářích diskutováno.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje poznatky z oblasti větněčlenské syntaxe, dále seznamuje se syntaxí valenčně-intenční a se základními pojmy syntaxe textu. Náplní seminářů je praktická syntaktická analýza textů z různých stylových oblastí, ale i kreativní syntaktická cvičení; průvodní dovedností všech analýz je i morfosyntaktická korektura textu. Důraz je kladen na aplikaci poznatků z větněčlenské, valenčně-intenční a textové syntaxe při interpretaci, úpravě a tvorbě textů.
Předmět rozšiřuje poznatky z oblasti větněčlenské syntaxe, dále seznamuje se syntaxí valenčně-intenční a se základními pojmy syntaxe textu. Náplní seminářů je praktická syntaktická analýza textů z různých stylových oblastí, ale i kreativní syntaktická cvičení; průvodní dovedností všech analýz je i morfosyntaktická korektura textu. Důraz je kladen na aplikaci poznatků z větněčlenské, valenčně-intenční a textové syntaxe při interpretaci, úpravě a tvorbě textů.
Předpoklady
JP2-B
KCL/JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Podmínky k udělení zápočtu: Aktivní spolupráce v seminářích, včetně splněných domácích úkolů. Splnění docházkové povinnosti podle studijního řádu. Min. 70% úspěšnost v zápočtovém testu. Požadavky k udělení zkoušky: Zkouška ze syntaxe obsahuje část písemnou a ústní. Písemná zkouška bude zadána on-line v prostředí MOODLE. Ústní zkouška bude probíhat prostřednictvím ZOOM. Praktický písemný test: Při písemné zkoušce se požaduje zvládnutí analýzy a výkladu syntaktických jevů. Ústní zkouška: Ústní zkouška prokazuje schopnost diskutovat o syntaktické problematice. Zkouška se skládá z odborné rozpravy o přiděleném tématu; z diskuse o odborných textech; z diskuze nad studentovým testem. Ke zkoušce student předkládá seznam deseti odborných textů se syntaktickou problematikou.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr