Předmět: Starší česká literatura

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Starší česká literatura
Kód předmětu KCL/SCL-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
  • Janosik-Bielski Marek, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Periodizace starší české literatury. Jazyková charakteristika starších českých textů. Tematická a žánrová charakteristika starších českých textů. Funkce textu ve starší české literatuře. 2. Proměny staršího českého písemnictví v souvislosti s proměnami evropské kultury. Proměny literárněhistorického přístupu ke starší české literatuře. Vydávání starších českých textů z pohledu textologie a editologie. 3. Staroslověnské písemnictví Velké Moravy. Staroslověnské písemnictví po zániku Velké Moravy. 4. Latinské písemnictví ve středověku. Německé písemnictví ve středověku. 5. Česká středověká lyrika. Česká středověká epika. Literatura doby husitské. 6. Latinská literatura v období humanismu. Česká literatura v období humanismu. 7. Baroko a konceptualismus. Latinská literatura v období baroka. Česká literatura v období baroka. Starší české drama. Semináře: Smyslem předmětu je pochopení základních historických a literárních trendů jednotlivých historických období v evropských souvislostech a získání vědomostního základu pro orientaci v konkrétních otázkách seminárních témat. V seminářích se rozvíjejí a prohlubují vybraná témata: zvláštní pozornost je věnována formě referátů a práci s texty (primární i sekundární literatura), jakož i jejich následné reflexi. Důraz je kladen také na disciplinární přesahy ve smyslu lingvo-literární historie. Povinná literatura: HRABÁK, J. a B. HAVRÁNEK. Dějiny české literatury I. Praha: ČSAV, 1959. LEHÁR, J., A. STICH, J. JANÁČKOVÁ a J. HOLÝ. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 1998. ISBN 80-7106-308-8. LEHÁR, J. a A. STICH. Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů I. Praha: NLN, 2000. ISBN 80-7106-285-5. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1-4. Praha: Academia, 1985-2008. ISBN 80-200-0797-0 (díl 1, dotisk), ISBN 80-200-0345-2 (díl 2., soubor), ISBN 80-200-0468-8 (díl 2., sv. I), ISBN 80-200-0469-6 (díl 2., sv. II), ISBN 80-200-0708-3 (díl 3., sv. I-II), ISBN 978-80-200-1572-3 (díl 4., soubor), ISBN 978-80-200-1670-6 (díl 4., sv. I), ISBN 978-80-200-1671-3 (díl 4., sv. II). Doporučená literatura: CURTIUS, H. R. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998. ISBN 80-86138-07-0. ČERNÝ, V. Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0833-9. ČERNÝ, V. Až do předsíně nebes. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0588-7. ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Argo, 1998. ISBN 80-7203-098-1. GUREVIČ, A. J. Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978. JAKOBSON, R. Poetická funkce. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 80-85787-83-0. KALISTA, Z. České baroko. Praha: ELK, 1941. KOLÁR, J. Návraty bez konce: studie k starší české literatuře. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-190-6. KOLÁR, J. Sondy: marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Brno: Atlantis, 2007. ISBN 978-80-7108-2934. KOPECKÝ, M. Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988. Le GOFF, J. a J.-C. Schmitt. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-545-3. LEHÁR, J. Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN 80-7021-015-X. LEHÁR, J. Nejstarší česká epika. Praha: Vyšehrad, 1983. LEHÁR, J. Studie o sémantizaci formy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1055-8. PETRŮ, E. Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-162-1. PRAŽÁK, E. Stati o české středověké literatuře. Praha: Euroslavica, 1996. ISBN 80-85494-33-7. Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. Ed. L. Jiroušková. Praha: KLP, 1998. ISBN 80-85917-47-5. SVEJKOVSKÝ, F. Z dějin českého dramatu. Praha: UK, 1966. STICH, A. Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách. In: VLNAS, V., ed. Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha: Národní galerie, 2001, s. 235-252. ISBN 80-7035-258-2. ŠKARKA, A. Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha: Odeon, 1986. ŠMAHEL, F. Mezi středověkem a renesancí. Praha: Argo, 2002.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Od Proglasu po národní obrození. Cílem předmětu je získání základního vhledu do dané problematiky - přehled základních historicko-společenských souvislostí a orientaci v literárních směrech jednotlivých epoch na pozadí evropského vývoje a také pochopení samotného pojmu starší české literatury. Student by měl získat zázemí pro orientaci v dané problematice a schopnost syntetizujícího pohledu na nejrozsáhlejší úsek české literární historie.
Od Proglasu po národní obrození. Cílem předmětu je získání základního vhledu do dané problematiky - přehled základních historicko-společenských souvislostí a orientaci v literárních směrech jednotlivých epoch na pozadí evropského vývoje a také pochopení samotného pojmu starší české literatury. Student by měl získat zázemí pro orientaci v dané problematice a schopnost syntetizujícího pohledu na nejrozsáhlejší úsek české literární historie.
Předpoklady
KCL/ LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pravidelná účast, aktivita na semináři a systematická domácí příprava (průběžná četba zadané literatury a její reflexe formou referátu a diskuse). Závěrečná zkouška.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr