Předmět: Teorie literatury

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Teorie literatury
Kód předmětu KCL/TEL-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jedličková Alice, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášek: - Literární dílo jako zpráva v kulturní komunikaci, předmět zkoumání a vzdělávání - Literární dílo jako významotvorný celek, literárnost a stylová individualita díla - Fikcionalita a narativita - Literární normy a čtenářské kompetence - Analýza, interpretace a nadinterpretace - Poetika v synchronní a diachronní perspektivě. Alternativní metodologie - Literární dílo a literatura v kontextu jiných médií Tematické okruhy seminářů: - O smyslu literárněvědného bádání - Literární dílo jako významotvorný celek a komunikát - Umělecký jazyk a obraznost - Styl jako parametr autorské a historické poetiky - Literární dílo jako fikce a jeho vztah k aktuálnímu světu - Vyprávění jako sdílení zkušenosti a jeho strategie - Literární kompetence. Čtenářské vnímání a badatelské pozorování díla - Literární druh a žánr jako kognitivní rámec - Analýza, interpretace a nadinterpretace - Od preskriptivní k deskriptivní a analytické poetice - Alternativní přístupy k literárnímu dílu: textocentrický a kontextuální, blízké a symptomatické čtení - Literární dílo v kontextech: intertextualita a interdiskurzivita - Literatura v kontextu multimediální kultury, literární dílo v intermediální perspektivě - Aplikace literárněteoretických a poetologických poznatků v literární výchově E-learningová opora: https://elearning.tul.cz/enrol/index.php?id=16010 Povinná literatura: CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002. ISBN 80-729-4070-8. ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-729-4015-2. DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0. DOLEŽEL, Lubomír. Mimesis a možné světy. Česká literatura, 1997, roč. 45, č. 6, s. 600-624. ECO, Umberto: Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0740-9. KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Brno: Masarykova univerzita pro Filozofickou fakultu, 2005. ISBN 80-210-3714-8. PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-7290-244-X. RIMMON-KEANOVÁ, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001. ISBN 80-729-4004-X. SLAWIŃSKI, Janusz. Trojitá hra interpretace. In: Od poetiky k diskursu: Výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století, ed. Jiří Trávníček, s. 257-268, Brno: Host 2002. ISBN 80-7294-072-4. WOLF, Werner. Intermedialita: široké pole výzkumu a výzva literární vědě. Česká literatura, roč. 59, č. 1, 2011, s. 62-85. Encyklopedické a slovníkové příručky v rámci povinné literatury: BRUKNER, Josef a Jiří FILIP. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0650-6. NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ, eds. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4. MACURA, Vladimír a Alice JEDLIČKOVÁ, eds. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-848-2. LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Praha: Nakladatelství H & H, 2002. ISBN 80-7319-020-6. MATONOHA, Jan a kol. Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha: Academia, 2017. Literární řada. ISBN 978-80-200-2805-1. MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-669-X. MÜLLER, Richard a Pavel ŠIDÁK, ed. Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: Academia, 2012. Literární řada. ISBN 978-80-200-2048-2. Doporučená literatura: Viz e-learningová opora: https://elearning.tul.cz/enrol/index.php?id=16010

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz navazuje na literární proseminář rozšířením poetologických znalostí studentů a rozvíjením jejich analytických kompetencí, jež vytvářejí předpoklady pro komplexní interpretaci uměleckého díla. Zvažujeme nejen možnosti, ale také meze interpretace literárního díla. Klademe si obecné teoretické otázky po vnitřní povaze literárního díla a jeho fungování nejen v historicky ukotvené kulturní komunikaci, ale i společenské praxi. Osvojujeme si kategorie poetiky a s nimi strategie typologizace literárních jevů a historických proměn jejich vlastností. Porovnáváme základní způsoby myšlení o literatuře v synchronním kontextu (textocentrický, kontextuální, intermediální, blízké a symptomatické čtení) a testujeme jejich výkladový potenciál. Reflektujeme postavení literatury v současné multimediální digitální kultuře. Z doporučené literatury vybíráme případové studie k analýze interpretačního postupu; výběr ilustrativních primárních textů se řídí dohodou v konkrétní seminární skupině. Cílem kurzu je vytvořit studentům předpoklady pro zkoumání jednotlivých literárních děl a jejich skupin v synchronní i diachronní perspektivě, tj. vytvořit inventář nástrojů a strategií pro další literárněvědnou a vzdělávací činnost.
Předmět poskytuje základní uvedení do oboru literární vědy. Zabývá se obecnými literárněvědnými a estetickými kategoriemi, představuje zdroje a metody literárněvědné práce, vytváří metodologické zázemí pro studium literární vědy.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Průběžná příprava na semináře (zvláště četba ukázek primárních textů určených ke společné analýze), aktivní účast v diskusi. Zkouška formou písemného testu.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr