Předmět: Teorie literatury

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Teorie literatury
Kód předmětu KCL/TEL-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šanda Zdeněk, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy bloků (přednášky a semináře): " Úvod do problematiky předmětu. " Literární komunikace. " Literární věda a její subdisciplíny. " Kategorie literárnosti. " Literární dílo jako komunikát. " Struktura literárního díla. " Autorské subjekty a jejich zapojení do literární komunikace. " Čtenářské subjekty a jich zapojení do literární komunikace. " Intersubjektivní kódy v literární komunikaci. " Recepce - konkretizace - interpretace. " Úvod do naratologie. " Úvod do versologie. Povinná literatura: BÍLEK, Petr A., HRABAL, Jiří a KUBÍČEK, Tomáš. Naratologie. Slavonice: Dauphin, 2013. ISBN 978-80-7272-592-2. CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, ISBN 2002. 80-729-4070-8. ČERVENKA, Miroslav et al. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-721-5171-1. ČERVENKA, Miroslav et al. Na cestě ke smyslu. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-721-5244-0. ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-729-4015-2. DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. 80-202-0418-0. ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy.Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-719-8248-2. HAMARNEH, Walid, MIHAILESCU, Calin-Andrei (eds.). O fikci nově. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2661-3. HODROVÁ, Daniela. ?na okraji chaosu?Praha: Torst, 2001. ISBN 80-721-5140-1. HOLÝ, Jiří., TRÁVNÍČEK, Jiří. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006. ISBN 80-729-4170-4. IBRAHIM, Robert, PLECHÁČ, Petr a ŘÍHA, Jakub. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis. 2014. ISBN 978-80-7470-051-4. JACOBSON, Roman. Poetická funkce. Praha: H+H, 1995. ISBN 80-85787-83-0. MITOSEKOVÁ, Zofia. Teorie literatury. Historický přehled. Brno: Host, 2010. ISBN 978-80-7294-332-6. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I, II. Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-239-8, 978-80-7294-240-4. PAVEL, Thomas G. Fikční světy. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2120-5. RYANOVÁ, Marie Laure. Narativ jako virtuální realita. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2507-4. STANZEL, Franz Karl. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. ISBN 01-115-88. Doporučená literatura: BARTHES, Roland. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997. ISBN 80-860-1953-5. ČERVENKA, Miroslav. Dějiny českého volného verše. Brno: Host, 2001. ISBN 80-729-4015-5. ČERVENKA, Miroslav a kol. Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host, 2001. ISBN 80-729-4070-8. ČERVENKA, Miroslav. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1274-7. DOLEŽEL, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Brno: Host, 2000. ISBN 80-729-4003-1. DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0735-2. CHATMAN, Seymour. Příběh a diskurs. Brno: Host, 2008. ISBN 978-807-2942-602. JANKOVIČ, Milan. Dílo jako dění smyslu. Praha: Pražská imaginace, 1992. ISBN 80-711-0060-9. KELLOG, Robert, SCHOLES, Robert. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. ISBN 80-729-4069-4. MATEJOV, Fedor, ZAJAC, Peter. Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Brno: Host, 2005. ISBN 80-729-4149-6. MATHAUSER, Zdeněk. Estetika racionálního zření. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-718-4792-5. RIMMON-KEANOVÁ, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001. ISBN 80-729-4004-X. STANZEL, Franz Karl. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. ISBN 01-115-88. ŠANDA, Zdeněk. Možnosti v čase. Liberec: Nakladatelství Bor, 2010. ISBN 978-80-86807-50-8. VLAŠÍN, Štěpán a kol. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977. VODIČKA, Felix. Struktura vývoje. Praha: Dauphin, 1 998. ISBN80-86019-63-2. WELLEK, René. Koncepty literární vědy. Praha: H+H, 2005. ISBN 80-7319-037-0.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje základní uvedení do oboru literární vědy. Zabývá se obecnými literárněvědnými a estetickými kategoriemi, představuje zdroje a metody literárněvědné práce, vytváří metodologické zázemí pro studium literární vědy.
Předmět poskytuje základní uvedení do oboru literární vědy. Zabývá se obecnými literárněvědnými a estetickými kategoriemi, představuje zdroje a metody literárněvědné práce, vytváří metodologické zázemí pro studium literární vědy.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na seminářích, aktivní plnění seminárních úkolů. Písemná a ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr