Předmět: Textologie a ediční praxe

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Textologie a ediční praxe
Kód předmětu KCL/TEX
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koudelková Eva, Mgr. Ph.D.
  • Janosik-Bielski Marek, Mgr.
Obsah předmětu
Cílem tohoto teoreticko-praktického semináře z pomezí věd o jazyce a literatuře je seznámení se základy textologické teorie a s hlavními problémy při vydávání česky psaných textů z různých období. Důraz je kladen na celkové pojetí vzhledem k zamýšlenému vnimateli a typu edice, na jazykové a pravopisné úpravy textu, příp. také na grafickou stránku písemností, a na zvyklosti při provádění korektur. Povinná literatura: VAŠÁK, Pavel. Textologie: Teorie a ediční praxe. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-638-2. Doporučená literatura: DAŇHELKA, Jiří. Otázky výstavby a proměn textu: Příspěvek k práci textologické a ediční komise Mezinárodního komitétu slavistů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, sv. 47. Philologica, sv. 25. 1968, s. 7-17. ISSN 0231-634X. KOSÁK, Michal a Jiří FLEIŠMAN. Podoby textologie. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010. ISBN 978-80-85778-82-3. Editor a text. Úvod do praktické textologie. 2. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-653-3. VAŠÁK, Pavel. Metody určování autorství. Praha: Academia, 1980.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto teoreticko-praktického semináře z pomezí věd o jazyce a literatuře je seznámení se základy textologické teorie a s hlavními problémy při vydávání česky psaných textů z různých období. Důraz je kladen na celkové pojetí vzhledem k zamýšlenému vnimateli a typu edice, na jazykové a pravopisné úpravy textu, příp. také na grafickou stránku písemností, a na zvyklosti při provádění korektur.
Cílem tohoto teoreticko-praktického semináře z pomezí věd o jazyce a literatuře je seznámení se základy textologické teorie a s hlavními problémy při vydávání česky psaných textů z různých období. Důraz je kladen na celkové pojetí vzhledem k zamýšlenému vnimateli a typu edice, na jazykové a pravopisné úpravy textu, příp. také na grafickou stránku písemností, a na zvyklosti při provádění korektur.
Předpoklady
JP1-B, LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Podmínkou pro získání zápočtu je pravidelná a především aktivní účast (diskuse, jednotlivé či skupinové zpracování úkolů, průběžná četba literatury a její reflexe formou referátu). Závěrečná zkouška pak ověřuje jak dílčí vědomosti, tak schopnost kontextového uvažování na základě stanovených kritérií (modelová situace).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr