Předmět: Úvod do studia lingvistické bohemistiky

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Úvod do studia lingvistické bohemistiky
Kód předmětu KCL/UBS-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janovec Ladislav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: Jazyk, vznik, dělení jazyků Slovanské jazyky, vznik češtiny Stratifikace češtiny Lingvistická paradigmata Systém jazyka, jazykové roviny Fonetická rovina - jednotky a základní charakteristiky Morfologie a morfematika - jednotky a základní charakteristiky Lexikální rovina - jednotky a základní charakteristiky Syntaktická rovina - jednotky a základní charakteristiky Styl, text, diskurz, pragmatika Grafické systémy, grafika a typografie Základy praslovanštiny a staroslověnštiny Shody a rozdíly ve slovanských jazycích Povinná literatura: BALHAR, J. a P. JANČÁK, eds. Český jazykový atlas [online]. Praha: ÚJČ, 2012-2014. Dostupné z: https://cja.ujc.cas.cz/. DANEŠ, F. Čeština bez příkras a v plné kráse. Český jazyk a literatura, 1992/93, s. 180-183. DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0617-6. HRBÁČEK, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-706-6869-5. JANČÁKOVÁ, J., M. KOMÁREK, M. a O. ULIČNÝ, eds. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sv. 1, 2. Praha: UK, 1995. ISBN 80-85899-02-7. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. Nová slova v češtině 1, 2. Praha: Academia, 1998, 2004 (viz též http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/). PASTYŘÍK, S. Základní jazykovědné a stylistické pojmy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 9788074350481. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994 (viz též http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/). Slovník spisovného jazyka českého. Úvod k 1. svazku. Praha: Academia, 1960, 1989 (viz též http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/). VEČERKA, R. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2961-7. Doporučená literatura: Bláha, O. (ed.) Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc : Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5465-8 Čmejrková, Světla: Jazyk a dialog. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. Hoffmanová, J. - Kaderka, P. (eds.) Hoffamnnová, Jana - Homoláč, Jíří - Mrázková, Kamila: Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia, 2019. PETR, J. Základy slavistiky. Praha: SPN, 1984. Šimandl, J. a kol.: Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Academia, 2017. Štícha, F. a kol.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2018. ULIČNÝ, O. Jazyk - jazykověda - komunikace. AUC, Slavica Pragensia 38. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0813- 8. VEČERKA, R. Charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu. Praha: Euroslavica, 2010. ISBN 80-854-94-87-6.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Disciplína je zaměřena na opakování, prohloubení, ujasnění a systematizaci poznatků získaných během výuky českého jazyka na základní a střední škole, a to v rovině teoretické (přednášky) i praktické (procvičování na seminářích).
Disciplína je zaměřena na opakování, prohloubení, ujasnění a systematizaci poznatků získaných během výuky českého jazyka na základní a střední škole, a to v rovině teoretické (přednášky) i praktické (procvičování na seminářích).
Předpoklady
SŠ znalosti užití a systému českého jazyka

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Rozhovor, Anamnestická metoda

Úspěšně splnit čtyři zápočtové písemné práce (písemnou práci z terminologie a druhů slovanských jazyků a tři rozbory vycházející primárně ze znalostí, které student získal na základní a střední škole, ale také z poznatků osvojených si na přednáškách a seminářích).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Čermák František. Jazyk a jazykověda. Praha, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr