Předmět: Úvod do korpusové lingvistiky

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Úvod do korpusové lingvistiky
Kód předmětu KCL/UK1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Veselý Vojtěch, PhDr. Ph.D.
  • Škodová Svatava, Mgr. Ph.D.
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: 1. Metody lingvistického výzkumu. Jazykové korpusy. 2. Český národní korpus (ČNK), jeho historie a struktura. 3. Seznámení se základními pojmy. Jednoduché vyhledávání v ČNK. Jednoduché vyhledávání podle atributu lemma. 4. Seznámení se základními softwarovými nástroji: KonText, Morfio, SyD, InterText, Treq. 5. Aplikace KonText: Vytváření jednoduchých dotazů. Typy dotazů. Zobrazení. 6. Aplikace KonText: Vytváření složitějších dotazů. Regulární výrazy. Atributy lemma, tag, word. 7. Aplikace KonText: Morfologické značky (tag) a jejich využití. 8. Aplikace KonText: Třídění a redukce konkordancí. 9. Aplikace KonText: Frekvenční distribuce a kolokace. 10. Aplikace KonText: Použití filtrů. 11. Využití ČNK v morfologii, lexikologii a slovotvorbě. 12. Praktická cvičení I. 13. Praktická cvičení II. 14. Praktická cvičení III. Povinná literatura: Český národní korpus [online]. Praha: FF UK. Dostupné z http://www.korpus.cz. Wiki Českého národního korpusu [online]. Praha: ÚČNK FF UK. Dostupné z: http://wiki.korpus.cz/doku.php/start. Doporučená literatura: BLATNÁ, R., ČERMÁK, F. (eds.) Jak využívat Český národní korpus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. BARTOŇ, T. a kol. Statistiky češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ČERMÁK, F., KOCEK, J. (eds.) Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ČERMÁK, F.; KŘEN, M. (eds.) Frekvenční slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. KŘEN, M. Odraz jazykových změn v synchronních korpusech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je, aby jeho účastníci: 1. ovládli základy vyhledávání v Českém národním korpusu prostřednictvím rozhraní KonText, 2. naučili se výsledky vyhledávání využívat pro lingvistickou analýzu.
Cílem je, aby jeho účastníci: 1. ovládli základy vyhledávání v Českém národním korpusu prostřednictvím rozhraní KonText, 2. naučili se výsledky vyhledávání využívat pro lingvistickou analýzu.
Předpoklady
JP2-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích (povoleny 2 absence); kvalitní příprava a plnění domácích úkolů a úkolů v semináři podle zadání vyučujícího. Studenti jsou povinni zřídit si registrovaný přístup do Českého národního korpusu (https://www.korpus.cz/signup).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr