Předmět: Vývoj českého jazyka a historická mluvnice

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Vývoj českého jazyka a historická mluvnice
Kód předmětu KCL/VHM-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janosik-Bielski Marek, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: " Vývoj od praslovanského fonologického systému do konce 10. století. " Vývoj českého fonologického systému od konce 10. století do konce 14. století. " Vývoj českého fonologického systému od konce 14. století do konce 16. století. " Vývoj jmenných deklinačních kategorií a typů. " Vývoj českých slovesných tříd, kategorií a typů. " Změny produktivity slovotvorných typů. " Nejvýraznější syntaktické rozdíly ve staré a nové češtině. " Nejstarší zápisy, jejich grafika a postupný vývoj pravopisu. " Historické mluvnice češtiny. Etymologie, komparace, kontaktologie. Semináře: V seminářích studenti čtou a rozebírají česky psané texty z období od 14. do 19. století. Zvláštní pozornost je přitom věnována porozumění textu ve zvukové i psané podobě (rukopis, transliterace, transkripce), jeho hláskoslovné a tvaroslovné stránce. Poznáním historického vývoje v hláskové a tvarové rovině se ozřejmí alternace, nepravidelnosti a kolísání v češtině současné. Povinná literatura: ADAM, R. et al. Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními. Praha: FF UK, 2006. ISBN 80-85899-97-3. LAMPRECHT, A., D. ŠLOSAR a J. BAUER. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986. Doporučená literatura: ČORNEJOVÁ, M., L. RYCHNOVSKÁ a J. ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno: Host - MU, 2010. ISBN 978-80-210-5547-6. DOSTÁL, A. Historická mluvnice česká. Tvarosloví II. Časování. Praha: SPN, 1967. GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého. 1. díl - Hláskosloví. 2. vyd. Praha: ČSAV, 1963. GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého. 2. díl - Tvarosloví. 1. Skloňování. Praha, Vídeň: F. Tempský, 1896. GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého. 3. díl - Tvarosloví 2. Časování. Praha, Vídeň: F. Tempský, 1898. GEBAUER, J. Historická mluvnice jazyka českého. 4. díl - Skladba. Ed. F. Trávníček. Praha: ČSAV, 1929. KOMÁREK, M. Historická mluvnice česká. Hláskosloví. 3. vyd. Praha: SPN, 1969. KOMÁREK, M. Nástin fonologického vývoje českého jazyka. Praha: SPN, 1982. KOMÁREK, M. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. 2. vyd. Praha: SPN, 1981. TRÁVNÍČEK, F. Historická mluvnice česká. Skladba. Praha: SPN, 1956. TRÁVNÍČEK, F. Historická mluvnice československá. Praha: Melantrich, 1935. VÁŽNÝ, V. Historická mluvnice česká, Tvarosloví I. Skloňování. Praha: SPN, 1964.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje posluchače přehledovou formou s vývojem českého jazyka a jeho užívání od rozpadu praslovanské jednoty do upevnění obrozenské kodifikace. Diachronnímu pohledu jsou vystaveny nejen jednotlivé jazykové roviny češtiny a její grafický záznam, nýbrž i česká jazyková situace; výklad si všímá i reflexí historického jazykového stavu a vývoje v dobových příručkách.
Předmět seznamuje posluchače přehledovou formou s vývojem českého jazyka a jeho užívání od rozpadu praslovanské jednoty do upevnění obrozenské kodifikace. Diachronnímu pohledu jsou vystaveny nejen jednotlivé jazykové roviny češtiny a její grafický záznam, nýbrž i česká jazyková situace; výklad si všímá i reflexí historického jazykového stavu a vývoje v dobových příručkách.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast v semináři, osobní konzultace v semináři, porozumění slyšenému i čtenému textu, písemná práce (orientace v historickém vývoji češtiny, znalosti v rozsahu daném náplní přednášky a semináře, odborná terminologie, propojení znalostí stavu historického a současného, možnosti využití znalostí v praxi).
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr