Předmět: Vybrané kapitoly z morfologie

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Vybrané kapitoly z morfologie
Kód předmětu KCL/VKM-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Veselý Vojtěch, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: " Morfologie mezi ostatními lingvistickými disciplínami. " Slovo a slovní tvar. " Kritéria vymezování slovních druhů. " Gramatické kategorie jmen a sloves. " Charakteristika jednotlivých slovních druhů, jejich význam, tvary, dublety, zvláštnosti, užití. " Stylistické aspekty v morfologii. " Současné tendence ve vývoji české morfologie. " Výuka morfologie ve škole. " Analýzy textu se zaměřením na morfologii. " Využití Českého národního korpusu ve výzkumu morfologie. Povinná literatura: ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. (též i vydání z roku 2000) Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. KARLÍK, P., NEKULA, M. a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. 2., opr. vyd. Praha: NLN, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8. Doporučená literatura: ADAM, Robert. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-37518. ADAM, R. a kol. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3750-1. CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 9788024617435. HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, D. a J. SVOBODOVÁ. Čeština pro učitele. 4., upr. vyd. Odry: Vade mecum Bohemiae, 2010. ISBN 978-80-8604-137-7. KOŘENSKÝ, Jan a Miroslav KOMÁREK, eds. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 978-80-200-1080-7. ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9. Další odborná literatura bude zadána v semináři.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář navazuje na předmět Morfologie českého jazyka a jeho cílem je prohloubit a rozšířit poznatky a dovednosti tam získané. Orientuje se především na problematiku jazykové kultury v oblasti morfologické, a to především prostřednictvím praktických analýz textů z různých stylových oblastí. Posluchači by měli získat bezpečnou orientaci v posouzení vhodnosti a kultivovanosti jak ve vlastním vyjadřování, tak při úpravách a korekturách textů.
Seminář navazuje na předmět Morfologie českého jazyka a jeho cílem je prohloubit a rozšířit poznatky a dovednosti tam získané. Orientuje se především na problematiku jazykové kultury v oblasti morfologické, a to především prostřednictvím praktických analýz textů z různých stylových oblastí. Posluchači by měli získat bezpečnou orientaci v posouzení vhodnosti a kultivovanosti jak ve vlastním vyjadřování, tak při úpravách a korekturách textů.
Předpoklady
docházka na CMO-B

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

" Aktivní účast na seminářích. " Písemné zpracování zadaného úkolu. " Prezentace referátu.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr