Předmět: Vybrané kapitoly ze syntaxe

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Vybrané kapitoly ze syntaxe
Kód předmětu KCL/VKS-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škodová Svatava, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata seminářů: - Úvodní seminář. Stanovení referátů. Diskuse nad možnými tématy seminárních prací. - Modalita věty. Vyjadřování postojů. - Negace. Vyjadřování záporu v češtině a jeho funkce. - Výpovědní modifikace v psaném a mluveném textu. - Text, textualita, vlastnosti textu. Komparativní analytická cvičení. - Analýza textu z hlediska textové koherence. - Analýza různých typů textu z hlediska tematických posloupností. - Členění textu. Druhy textů. Výstavba dialogu. - Komunikační funkce výpovědi. Komunikační principy. - Výpovědi sémanticky anomální. Vztah mezi formou a funkcí. - Pragmatická analýza textu. Povinná literatura: ČECHOVÁ, M. et al. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. GREPL, M. a P. KARLÍK. Skladba češtiny. Praha: Votobia, 1998. ISBN 80-71982-81-4. KARLÍK, P., M. NEKULA a Z. RUSÍNOVÁ, eds. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8. SGALL, P. Uvedení do syntaxe (Větná stavba). In: V. Cvrček et al. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2010, s. 301-307. ISBN 978-80-246-1743-5. Doporučená literatura: DANEŠ, F. Věta a text. Praha: Academia, 1989. DANEŠ, F. a Z. HLAVSA. Větné vzorce v češtině. Praha: Academia, 1981. DANEŠ, F. Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1648-3. GREPL, M. Jak dál v syntaxi. Brno: Host, 2011. ISBN 978-80-7294-511-5. HIRSCHOVÁ, M. et al. Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3591-6. HRBÁČEK, J. Nárys textové syntaxe současné češtiny. Praha: Trizonia, 1994. KAMIŠ, K. a J. NEKVAPIL, eds. Současný český jazyk. Valenční pojetí skladby ve škole. Praha: SPN, 1988. KOPEČNÝ, F. Základy české skladby. Praha: SPN, 1958. ŠTÍCHA, F. ed. Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1845-8. ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9. Studijní pomůcky: Pro práci v semináři se předpokládá, že všichni studenti mají zřízený přístup do Českého národního korpusu, který slouží jako zdroj vyhledávání jednotlivých syntaktických jevů, o nichž je v seminářích diskutováno. K semináři existuje paralelní e-learningový kurz, který slouží pro zveřejnění aktuálních textů, s nimiž se bude v seminářích pracovat.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Syntax českého jazyka. Jeho cílem je zvyšování citlivosti studentů vůči jazykovým jevům současného jazyka. Důraz je kladen na aktivní práci s jazykovým materiálem v semináři. Předmět se bude zaměřovat na asymetrické formy a funkce v oblasti syntaxe současného českého jazyka. Témata seminářů jsou pouze ilustrativního charakteru, tj. nejsou fixní, modelována budou podle aktuálního zájmu účastníků semináře o určitou problematiku.
Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Syntax českého jazyka. Jeho cílem je zvyšování citlivosti studentů vůči jazykovým jevům současného jazyka. Důraz je kladen na aktivní práci s jazykovým materiálem v semináři. Předmět bude zaměřovat na asymetrické formy a funkce v oblasti syntaxe současného českého jazyka. Zaměříme se nejen na syntax psaného textu, ale i na syntax textu mluveného. Témata seminářů jsou pouze ilustrativního charakteru, tj. nejsou fixní, modelována budou podle aktuálního zájmu účastníků semináře o určitou problematiku.
Předpoklady
JP2-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Organizace výuky v LS 2024: 0+1 (přímá výuka), 0+1 (domácí příprava). Účast na přímé výuce nutná. Plnění úkolů zadávaných v seminářích.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr