Předmět: Základy jazykovědy

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Základy jazykovědy
Kód předmětu KCL/ZJV
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janovec Ladislav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednáška je věnována zejména těmto tematickým okruhům: " Jazyk jako společenský jev i objekt zkoumání. Jazykověda a filologie. " Funkce jazyka a promluvy. " Jazykové univerzálie " Znaková povaha jazyka, znak, slovo, morf(ém), věta a výpověď, promluva. " Dějiny jazykovědy Povinná literatura: ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-1946-0. ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4. KARLÍK, P., M. NEKULA a J. PLESKALOVÁ, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012-2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html. Pro studenty s kombinací AJ: Lexicon of Linguistics [online]. Dostupné: http://www2.let.uu.nl/uil-ots/lexicon/. Pro studenty s kombinací NJ: Lexikon der Linguistik [online]. Dostupné z: hispanoteca.eu/. Pro studenty s kombinací ŠJ: Diccionario de Lingüística [online]. Dostupné z: hispanoteca.eu/. Doporučená literatura: COMRIE, B., M. STEPHEN a M. POLINSKY, eds. Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem. Praha: Metafora, 2007. ISBN 978-80-7359-129-8. ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998. ISBN 80-85839-24-5. Beneš, Martin: Úvod do teorie jazykové správnosti. Praha: FF UK, 2019. Čmejrková, Světla: Jazyk a dialog. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. Hoffmanová, J. - Kaderka, P. (eds.) Štícha, F.: O věrnosti překladu. Praha: Academia, 2019. Štícha, F. a kol.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2018. Uhlířová, L.: O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci. Praha: Akropolis, 2020.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován úvodu do základní problematiky jazykovědy obecné i kontrastivní pro všechny filologické obory. Opírá se o nejnovější poznatky lingvistiky a věd pomezních s důrazem na potřeby studia.
Předmět je věnován úvodu do základní problematiky jazykovědy obecné i kontrastivní pro všechny filologické obory. Opírá se o nejnovější poznatky lingvistiky a věd pomezních s důrazem na potřeby studia.
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Písemný test v rozsahu učiva.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.
  • Čermák František. Jazyk a jazykověda. Praha, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr