Předmět: Základy marketingové komunikace

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Základy marketingové komunikace
Kód předmětu KCL/ZMA-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Marketingová komunikace není jen reklama a reklama není jediné kreativní komunikování. 2. Cílové skupiny marketingové komunikace a náležité nástroje - texty. 3. Pozvánky. 4. Tisková zpráva/tisková informace. 5. Fámy a fakta, otázky a odpovědi a fakta a čísla jako nástroje (nejen) krizové komunikace. 6. Interní komunikace a její typy. 7. Newsletter neboli bulletin jako celek. 8. Editorial/úvodní slovo bosse. 9. Komentář a poznámka. 10. Brožury - informační/odborná. 11. Leták. 12. Inzeráty (personální, osobní, byznys). 13. Krizová komunikace. 14. Press Office. 15. Reklamní kampaň. Povinná literatura: ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: LEDA, 2000. ISBN 80-85927-75-6. HORÁKOVÁ I., D. STEJSKALOVÁ a H. ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-85943-99-9. Doporučená literatura: KOTLER, P. a G. ARMSTRONG. Marketing. Praha, Grada, 2004. ISBN 80-247-0513-3. PRAVDOVÁ, M. McDonald´s - tak trochu jiná kultura. Praha, Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1178-3. TOSCANI, O. Reklama je navoněná zdechlina. Přel. Růžena Steklačová. Slovart, 1996. ISBN 80-85871-82-3.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Demonstrace, Projektová výuka
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přehledově seznamuje se základy marketingové komunikace s větším zaměřením na Public Relations a jeho disciplíny a nástroje. Studenti se seznamují se zásadami práce pracovníků v PR (in-haus i externích), s případovými studiemi a best practice v PR, ale i marketingové komunikaci obecně. Pokoušejí se o tvorbu reklamních textů a textů užívaných v PR a o přípravu komplexní komunikační strategie. Seznamují se s českou mediální scénou a etikou v médiích i PR.
Předmět přehledově seznamuje se základy marketingové komunikace s větším zaměřením na Public Relations a jeho disciplíny a nástroje. Studenti se seznamují se zásadami práce pracovníků v PR (in-haus i externích), s případovými studiemi a best practice v PR, ale i marketingové komunikaci obecně. Pokoušejí se o tvorbu reklamních textů a textů užívaných v PR a o přípravu komplexní komunikační strategie. Seznamují se s českou mediální scénou a etikou v médiích i PR.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast v semináři, průběžné sledování marketingové komunikace rozličných typů a její vyhodnocování, písemná analýza úspěšné a neúspěšné reklamní nebo sociální kampaně, vypracování tiskové zprávy na libovolné téma.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr