Předmět: Zvuková stránka češtiny

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Zvuková stránka češtiny
Kód předmětu KCL/ZSC-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Fonetika a fonologie jako lingvistické disciplíny, terminologie 2. Transkripce fonetická, fonologická, morfonologická, transliterace. 3. Mluvidla, produkce řeči: respirace, fonace, artikulace. 4. Sluch a sluchová percepce. 5. Soustava českých hlásek - popis, klasifikace a funkční zatížení vokálů. 6. Soustava českých hlásek - popis, klasifikace a funkční zatížení konsonantů. 7. Funkční zvukové prostředky souvislé řeči. Semináře: " Specifika psané a mluvené podoby jazyka " Fonetická transkripce a její aplikace: o psaný text, o mluvený text, o zpívaný text. " Česká ortoepická norma a kodifikace, výslovnostní styly. " Ortofonie a hlavní odchylky, vady řeči. Povinná literatura: KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. Vyd. 3. 2009. ISSN 1802-128X. (https://is.muni.cz/elportal/?id=852835) SKARNITZL, Radek et al. Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3272-8. (titul je volně dostupný pro čtenáře Národní knihovny; lze jej získat i jako e-knihu) Doporučená literatura: HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-843-1.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prezentace českého fonologického systému a fonetických zákonitostí češtiny. Studenti se seznamují se základními pojmy fonetiky i fonologie a s hláskovým systémem češtiny, ortoepickými pravidly češtiny, s artikulačními problémy a cestami k jejich identifikaci. V semináři se procvičují principy pěstování kultivovaného mluveného projevu, fonetický přepis mluveného textu, praktické aspekty české ortoepické normy, specifika mluvené stránky jazyka v komparaci s psanou.
Cílem předmětu je prezentace českého fonologického systému a fonetických zákonitostí češtiny. Studenti se seznamují se základními pojmy fonetiky i fonologie a s hláskovým systémem češtiny, ortoepickými pravidly češtiny, s artikulačními problémy a cestami k jejich identifikaci. V semináři se procvičují principy pěstování kultivovaného mluveného projevu, fonetický přepis mluveného textu, praktické aspekty české ortoepické normy, specifika mluvené stránky jazyka v komparaci s psanou.
Předpoklady
SŠ znalosti českého jazyka, jeho systému a užití

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta

Aktivní účast na seminářích, skupinová práce, fonetická transkripce jedné minuty vybraného textu. Písemná zkouška formou testu.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr