Předmět: Metody sociálně-vědního výzkumu

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Metody sociálně-vědního výzkumu
Kód předmětu KFL/ASV
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Václavíková Lenka, PhDr. Ph.D.
  • Jetmarová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do sociálně vědního výzkumu, vymezení terminologie, výzkumné strategie: kvalitativní, kvantitativní a smíšené. 2. Základní výzkumné postupy: vymezení předmětu a objektu výzkumu, stanovení výzkumné otázky, formulace hypotéz, operacionalizace. 3. Kvantitativní výzkumné strategie: výběrový soubor, cílová populace, způsoby výběru vzorku (náhodný výběr, kvótní výběr, reprezentativní vzorek). 4. Techniky sběru dat: dotazníkové šetření (sestavení dotazníku a jeho vyhodnocení). 5. Kvalitativní výzkumné strategie: vstup do terénu, pozorování, zúčastněné pozorování, rozhovor a jeho typy. 6. Tvorba dat a jejich vyhodnocení, interpretace výsledků a stanovení závěrů. 7. Praktické náležitosti výzkumu: příprava a realizace terénního sběru dat, etické aspekty výzkumu, informovaný souhlas, anonymizace, ochrana informantů, limity interpretace výzkumných dat, etické otázky publikace výsledků výzkumu. Semináře: 1. Identifikace tématu a výzkumného rámce, procvičování. 2. Formulace hypotéz, operacionalizace, nácvik. 3. Možnosti a omezení dotazníku, typy otázek, formulace otázek a jejich procvičování. 4. Výběry vzorku, nácvik porozumění, zaměření témat a různých perspektiv. 5. Interpretace dat, srozumitelnost a objasnění kontextu, nácvik. 6. Sekundární analýza dat. Porozumění, kritická analýza, možnosti srovnání. 7. Prezentace dat

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studující se základními principy sociálně vědního výzkumu. Pozornost bude zaměřena na základní metodologické postupy a související výzkumné techniky. Studující se naučí stanovit výzkumný problém, formulovat výzkumné otázky či hypotézy, porozumí identifikaci výzkumného vzorku, a především pak adekvátně interpretovat data. Rovněž se budou zabývat podobami výzkumných zpráv a prezentacemi výzkumných výstupů. Pozornost bude věnována rovněž etickým aspektům sociálně vědního výzkumu. Kurz je veden po dvou osách: studující jsou jednak teoreticky seznámeni s metodologií terénního šetření, jednak vytvářejí vlastní výzkumný projekt.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
pravidelná účast na přednáškách a cvičeních, prezentace projektu výzkumu (za ní bude udělen zápočet) a odevzdání zprávy z předvýzkumu. Provedení předvýzkumu a jeho reflexe budou ohodnoceny známkou.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr