Předmět: Filosofie a etika

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Filosofie a etika
Kód předmětu KFL/FAE-B
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D.
Obsah předmětu
1. Morální principy, kritické myšlení a základy argumentačních dovedností 2. Mýtus, logos, fantazie - zrod filosofie a etiky 3. Etika a tržní společnost 4. Kvantitativní a kvalitativní utilitarismus 5. Libertariánství a jeho kritika 6. Liberalismus a otázka svobody a rovnosti 7. Etika ctnosti, komunitarismus a současné koncepce spravedlnosti 8. Feministická filosofie 9. Aplikovaná etika 1: Etika spotřeby 10. Aplikovaná etika 2: Human Animal Studies 11. Aplikovaná etika 3: Rasismus a pozitivní diskriminace 12. Relativismus vs. univerzalismus 13. Filosofie a etika ve 21. století

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
FAE je kurzem, jenž je koncipován jakožto úvod do filosofie a etiky jakožto specifickým způsobem myšlení. Cílem je během jednoho semestru zprostředkovat studentům základní znalosti z oblasti filosofických schémat, ze kterých se utvářela etická východiska současné společnosti. Součástí kurzu je problematika cílů a motivů lidského jednání, morálních kodexů apod.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozhovor

problémový test znalost primární literatury znalost přednášek samostatné zpracování etické otázky formou seminární práce
Doporučená literatura
 • COHEN, A. I., WELLMAN, C. H. (eds.). Contemporary debates in applied ethics. Blackwell, 2005..
 • FOOT, P. Theories of ethics. Oxford: Oxford University Press, 1967..
 • KANT, I. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0507-5..
 • LOCKE, J. Dvě pojednání o vládě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965..
 • MACINTYRE, A., HOFFMAN, D., SADÍLKOVÁ, P. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. Praha: OIKOYMENH, 2004..
 • MILL, J. S. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011..
 • NOZICK, R. Anarchie, stát a utopie. Praha: Academia, 2015..
 • RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995..
 • SANDEL, M. J. Spravedlnost: co je správné dělat. Praha: Karolinum, 2015..
 • SINGER, P. (ed.). A companion to ethics. Oxford: Blackwell Publishers, 1993..
 • SINGER, P. Practical ethics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993..
 • Thompson, M. Přehled etiky, Praha: Portál, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr