Předmět: Světová náboženství I. Judaismus, křesťanství, islám

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Světová náboženství I. Judaismus, křesťanství, islám
Kód předmětu KFL/SNA1O
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Václavík David, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Anotace: Smyslem předmětu je objasnit vývoj české společnosti v letech 1918 - 1945, a to v proměnných státních poměrech a v mezinárodních souvislostech. Studenti poznají podobu československého státu, jeho politický systém, hospodářské, sociální a kulturní poměry a jeho zahraniční politiku. Vysvětleny budou důvody jeho konce a pak zobrazen osud českého národa a českých zemí za 2. světové války. Cvičení budou zaměřena na hlavní problémy celého období, jak je chápe a posuzuje různorodá historická literatura, a představí i bohaté pramenné zdroje české a zahraniční. Důraz bude kladen na diskusní posuzování problematiky. Tematické vymezení: 01) Vznik Československa; koncepce a její realizace; stav národních součástí v r. 1918 02) Vytváření a upevňování Československa v letech 1918-1920 03) Politický systém Československa; postavení a úloha Národního shromáždění, vlády, prezidenta; politická správa a samospráva; občanská společnost 04) Hospodářský profil a vývoj Československa 05) Vnitřní vývoj Československa ve 20. letech 06) Československo a Evropa; mezinárodní postavení Československa ve 20. letech 07) Hospodářská a sociální krize v Československu v letech 1930-1934 a její politické a společenské důsledky 08) Ohrožená demokracie; Československo v pol. 30. let; kulturní a duchovní život v ČSR 09) Mnichovský pád Československa a Evropy v roce 1938 10) Druhý československý stát 1938-1939 11) Nacistický protektorát nad českými zeměmi 1939-1945; Slov. republika, vnitřní podoba a mezinár. postavení 12) Český a slovenský odboj za 2. světové války 13) Mezinárodní úsilí o obnovu Československa v letech 1939-1945 14) Vyvrcholení českého a slovenského odboje v letech 1944-1945; osvobození Československa; vytváření nového československého státu, jeho profil a mezinárodní postavení

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit se základními faktografickými údaji týkajících se skupiny tzv. biblických náboženství. Frekventanti budou postupně seznamováni s historií jednotlivých náboženských systémů, s jejich klíčovými pojmy, stejně jako s hlavními posvátnými texty daných tradic. Velká pozornost pak bude věnována dekonstrukci obecně sdílených stereotypů, které jsou s těmito náboženstvími spojené. Přednášky: 1) Úvod: představení kurzu. 2) Základní vymezení judaismu: klíčové pojmy a koncepty (smlouva, vyvolený národ, zákon). 3) Posvátné text judaismu: Tóra, Tenak, Talmud. 4) Základní periodizace judaismu: starohebrejské náboženství, raný judaismus, rabínský judaismus. 5) Judaismus ve střední Evropě: mýtus a mýtické myšlení. 6) Základní vymezení křesťanství: hlavní proudy a rozdíly. 7) Posvátné texty křesťanství: Nový zákon a křesťanská bible. 8) Základní myšlenkové a náboženské koncepty: spása, predestinace, láska k bližnímu. 9) Základní vymezení islámu: klíčové pojmy a koncepty (tauhíd, muslim, pět sloupů víry, džihád, šaría). 10) Posvátné text islámu: Korán a sunna. 11) Základní periodizace islámu: vznik, expanze, osmanské období, islámský revivalismus. 12) Islám a Evropa: periodizace a charakteristika vztahů mezi islámem a Evropou 13) Podoby současného islámu: islámský modernismus a islámský fundamentalismus. 14) Závěrečné shrnutí.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
 • Bartoš, J.-Trapl, M.:. Československo 1918-1938. Fakta, materiály, reálie. Olomouc 1991 Dějiny české literatury. IV.: Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha 1995.. UK Praha, 1995.
 • Brandes, D. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. Praha 1999.
 • Galandauer, J. Vznik Československé republiky 1918. Praha 1988.
 • Gebhart, J.- Kuklík, J. Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha - Litomyšl 2004.
 • Kárník. Z. České země první republiky. Díl I.- III. Praha 2000-2003.
 • Klimek, A. Boj o Hrad. I-II. Praha 1996.
 • Klimek, A.-Kubů, E.:. Československá zahraniční politika 1918-1938..
 • Kořalka, J. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Praha, 1996.
 • Kvaček, R. České dějiny II. Praha, Práce 2002.
 • Urban, O. Kapitalismus a česká společnost. Praha 1978, 2.vyd..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr