Předmět: Základy regionální geografie

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Základy regionální geografie
Kód předmětu KGE/ZRG
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Böhm Hynek, doc. Mgr. Ph.D.
  • Boháč Artur, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pozice regionální geografie v systému vědních disciplin 2. Vývoj regionální geografie ve světě a v České republice 3. Ekonomické základy regionální geografie 4. Sociální a kulturní dimenze regionální geografie 5. Regionální povědomí a regionální identita 6. Anatomie geografického prostoru, region, vymezování regionů 7. Klasifikace a typologie regionů, hranice, teorie hranic 8. Regiony a politický systém 9. Metody výzkumu v regionální geografii 10. Regionalizace a regionální taxonomie 11. Difuze v regionálním systému, kontinuita a diskontinuita regionů 12. Analýza a syntéza v regionální geografii

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je ve vztahu k fyzické, humánní a lokální geografii. Zaměřuje se na regionální diferenciaci a jedinečnosti (světové regiony). Spíš než popis jsou preferovány interpretace vztahů, procesů, zákonitostí a jejich přítomost a fungování ve světových regionech. V seminářích studenti zjišťují informace o studované problematice a vyhodnocují je a prezentují. Důraz je kladen na práci se zahraničními zdroji.
studenti rozumí a umí hodnotit témata probraná v předmětu
Předpoklady
Znalosti v rozsahu přednášek a určené literatury. Porozumění studiu regionů v ČR, sousedních zemích, využívání statistických dat, map a atlasů, družicových snímků, např. GoogleEarth, GIS. Význam regionální geografie ve veřejné správě.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Splnění podmínek cvičení, znalosti v rozsahu přednášek a určené literatury. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Doporučená literatura
  • ANDĚL, J, BIČÍK, I, HAVLÍČEK T. a kol. Makroregiony světa - regionální geografie pro gymnázia. Nakladatelství ČGS Praha, 2010. ISBN 987-80-86034-78-2.
  • BAŠOVSKÝ, O., LAUKO, V. Úvod do regionálnej geografie. Bratislava, 1990.
  • CLAVAL, P. An Introduction to Regional Geography. Oxford, 1998.
  • DEMEK, J. Úvod do štúdia teoretickej geografie. Bratislava, 1987.
  • GURŇÁK, D., BLAŽÍK, T., LAUKO, V. Úvod do politickej a regionálnej geografie. Bratislava, 2005.
  • JOHNSTON, R. J. et. al. (eds.). The Dictionary of Human Geography. Oxford, 2000.
  • TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. et. al. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 2008. ISBN 80-7083-773-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní