Předmět: Německý jazyk 1

» Seznam fakult » FP » KNJ
Název předmětu Německý jazyk 1
Kód předmětu KNJ/NJ1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Mizerová Nikola, Mgr. Ph.D.
  • Čeřovská Martina, Mgr. Ph.D.
  • Mašková Ludmila, Mgr.
Obsah předmětu
Vyučující Lengiewicz: Struktura jednotlivých hodin vychází z učebnice Begegnungen B1+ 1.-3. týden: Zeit und Zeitvertreib (kapitola 1) Vergangenheitsform der Verben, Mischverben, Verben mit Präpositionen, Genus der Nomen, Temporale Präpositionen und Adverbien 4.-6. týden: Arbeit und Beruf (kapitola 2) Modalverben, Konjunktiv II: Höfliche Bitte, Rektion der Verben, Infinitiv mit zu - n-Deklination 7.-9. týden: Lesen und fernsehen (kapitola 3) Sinngerichtete Infinitivkonstruktionen, Passiv: Präsens, Präteritum, Perfekt, Passiv mit Modalverben, Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit, reflexive Verben 10.-12. týden: Werbung und Konsum (kapitola 4) Adjektive: Deklination und Komparation, Partizipien als Adjektive, Relativsätze, Funktionen von werden 13.-14. týden: Souhrnná gramatická cvičení, písemný test Vyučující: Mašková L. Struktura jednotlivých hodin vychází z učebnice Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch B1 plus. 1.-3. týden: Leute heute 4.-5. týden: Wohnwelten 6.-8. týden: Wie geht´s denn so? 9.-11. týdenViel Spaß! 12.-13. týden: Alles will gelernt sein 14. týden: zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu prokáže v receptivních řečových dovednostech jazykovou kompetenci na úrovni B2 a v produktivních řečových dovednostech na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata studovaného oboru. Má bezpečnou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech dokáže student podat jasný a systematický popis a prezentaci, vyjadřuje se srozumitelně a podrobně o široké škále témat, která se přednostně vztahují k jeho profesi i oblastem jeho zájmů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování písemných testů.
Doporučená literatura
  • BUSCHA, A., SZITA, S. Begegnungen B1+. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch.. 2013. ISBN ISBN 978-3-941323.
  • DUSILOVÁ, D., et al. Sprechen Sie Deutsch 1.. Praha, 2002. ISBN 80-86195-19-8.
  • DUSILOVÁ, D., et al. Sprechen Sie Deutsch 2.. Praha, 2002. ISBN 80-86195-20-1.
  • Koithan, U., Shcmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R. Aspekte neu Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch B1 plus.. Stuttgart, 2017. ISBN 978-3-12-605016-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní