Předmět: Německý jazyk 2

» Seznam fakult » FP » KNJ
Název předmětu Německý jazyk 2
Kód předmětu KNJ/NJ2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Mizerová Nikola, Mgr. Ph.D.
  • Čeřovská Martina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Struktura jednotlivých hodin vychází z učebnice Begegnungen B1+ 1.-3. týden: Lernen, lernen und nochmals lernen (kapitola 5) Konditionalangaben, Finalangaben, Nomen-Verb-Verbindungen, Demonstrativpronomen 4.-6. týden: Verkehr und Mobilität (kapitola 6) Plusquamperfekt, Temporalsätze, Präpositionen (Ortsangaben), lokale Adverbien 7.-9. týden: Gefühle und Eigenschaften (kapitola 7) Adjektive (und Verben) mit Präpositionen, Vermutungen, Aufzählungen - zweiteilige Konjunktionen, Kausal-, Konzessiv- und Konsekutivangaben, Präpositionen mit Genitiv 10.-12. týden: Essen und trinken (kapitola 8) 13.-14. týden: Souhrnná opakovací cvičení, závěrečný písemný test

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu prokáže v receptivních řečových dovednostech jazykovou kompetenci na úrovni B2 a v produktivních řečových dovednostech na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata studovaného oboru. Má bezpečnou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech dokáže student podat jasný a systematický popis a prezentaci, vyjadřuje se srozumitelně a podrobně o široké škále témat, která se přednostně vztahují k jeho profesi i oblastem jeho zájmů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování písemných testů.
Doporučená literatura
  • BUSCHA, A., SZITA, S. Begegnungen B1+. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch.. 2013. ISBN ISBN 978-3-941323.
  • DUSILOVÁ, D., et al. Sprechen Sie Deutsch 1.. Praha, 2002. ISBN 80-86195-19-8.
  • DUSILOVÁ, D., et al. Sprechen Sie Deutsch 2.. Praha, 2002. ISBN 80-86195-20-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní