Předmět: Adiktologie

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Adiktologie
Kód předmětu KPP/ADI-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Houdková Michaela, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Modely závislosti jako východiska k prevenci a kvalifikované pomoci - neurobiologický podklad závislosti, vývojové faktory, sociální faktory. 2. Závislost jako projev psychopatologie - vymezení závislosti, druhy závislosti, osobnostní dispozice k závislosti, motivace k závislosti, komorbidita s jinými typy poruch, somatické komplikace, sociální komplikace. 3. Časná intervence - harm reduction. 4. Poradenství a terapie. 5. Prevence závislostních poruch u dětí a dospívajících. 6. Kouření tabáku a pití alkoholu - kulturně tolerované závislostní poruchy v ČR.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy adiktologie.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Adiktologie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má znalosti z oblasti pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Praktická demonstrace získaných dovedností, prezentace skupinové práce, ústní prezentace samostatné práce studenta, analýza výkonů studenta.
Doporučená literatura
 • KALINA, K., a kol. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1411-0.
 • MILLER, G. A. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-765-3.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8.
 • RADIMECKÝ, J., et al. Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. Praha: Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova, 2007. ISBN 978-80-239-9961-7.
 • ŠEJVL, J., REICHELOVÁ, L. Testování dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky: manuál vhodného postupu. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-024-0.
 • ŠŤASTNÁ, L., ŠUCHA, M., eds. Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2010. ISBN 978-80-254-6807-4.
 • ŠŤASTNÁ, L., ŠUCHA, M., eds. Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2010. ISBN 978-80-254-6806-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr