Předmět: Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce
Kód předmětu KPP/AVV-V
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Reformně pedagogické hnutí - historický přehled a pedagogická východiska. Nová škola a nová výchova - hnutí nových škol. Alternativní školství a alternativní výchovné a vzdělávací systémy. 2. Venkovské výchovné ústavy - Lietz, Wyneken, Reddie, Neill a aktuální koncepty venkovských výchovných a internátních škol v Německu a v Anglii. 3. Waldorfská pedagogika - osobnost Rudolfa Steinera a jeho pedagogické dílo. Antroposofie a theosofie v koncepci waldorfské pedagogiky. Waldorfská pedagogika - základní principy, analýza, přehled. Vzdělávací oblasti ve waldorfské pedagogice. Pedagogická a didaktická analýza vyučování ve waldorfské škole. Učitel v koncepci waldorfské pedagogiky. Současné waldorfské školství v ČR a v Evropě. Praxe vybraných školských zařízení pracujících dle zásad waldorfské pedagogiky - příklad MŠ waldorfská Turnov, ZŠ waldorfská Semily, Waldorfské Lyceum Semily. 4. Pedagogický systém M. Montessori - filozofie pedagogického systému M. Montessori. Pojetí dítěte v pedagogice M. Montessori. Výchovná praxe pedagogiky M. Montessori. Význam didaktického materiálu v montessoriovském školství. Kosmická výchova u M. Montessori. Praxe vybraných školských zařízení pracujících dle zásad pedagogiky M. Montessori - příklad MŠ a ZŠ Montessori v Jablonci nad Nisou.. 5. Jenský plán a pedagogika jenského plánu - Petersen a jeho pedagogická východiska, jenský plán a jeho pedagogická východiska, didaktické zásady jenského plánu, organizační zásady tvorby jenského plánu. 6. Činnostní modely výuky a výchova v činnostní škole - Adolphe Ferriere, Jean-Ovide Decroly, Célestin Freinet, Georg Kerschensteiner.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje v teoretické i praktické rovině se základními koncepcemi a východisky reformně pedagogického hnutí v jeho historické perspektivě i s alternativními pedagogickými koncepcemi v současné pedagogické diskusi.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Pravidelné pedagogické hospitace ve školách s prvky alternativních pedagogických koncepcí. Reflexe a kritická analýza hospitací. Prezentace reflexe hospitací. Vytvoření návrhu výchovně vzdělávacího krátkodobého programu a pracovní činnosti s ohledem na alternativní pedagogické směry.
Doporučená literatura
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KASPER, T. Německé venkovské výchovné ústavy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-351-1.
 • LIEVEGOED, B. C. J. Vývojové fáze dítěte. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-7-7.
 • MONTESSORI, M. Tajuplné dětství. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 1998. ISBN 80-86189-00-7.
 • NEILL, A. S. Summerhill: příběh první demokratické školy na světě. Praha: Peoplecomms, 2013. ISBN 978-80-904890-5-9.
 • OELKERS, J. Reformpadagogik. Weinheim: Beltz Verlag, 1989.
 • PETERSEN, P. Eine freie allgemeine Volksschule nach den Grundsätzen Neuer Erziehung (Der Jena-Plan). Weimar: Hermann Boehlaus, 1930.
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-977-1.
 • RICHTER, T. Učební plán waldorfské školy. Semily: Opherus, 2000.
 • RÝDL K. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: Zeman Marek, 1994. ISBN 80-900035-8-3.
 • RÝDL K. Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-87-0.
 • SINGULE, F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: SPN, 1966.
 • STEINER, R. Filosofie svobody: základy moderního světového názoru: výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. Svatý Kopeček u Olomouce: Michael, 2003. ISBN 80-86340-01-5.
 • STEINER, R. Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Semily: Opherus, 2003. ISBN 80-902647-8-6.
 • STEINER, R. Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy; Metodika vyučování a životní podmínky výchovy. Praha: Baltazar, 1993. ISBN 80-900307-9-3.
 • STEINER, R. Waldorfská pedagogika: seminární hodiny a přednášky k učebnímu plánu: konané ve Stuttgartě od 21. srpna do 6. září 1919 u příležitosti založení Svobodné Waldorfské školy. Semily: Opherus, 2006. ISBN 80-902647-9-4.
 • ŠTRYNCLOVÁ, G. Summerhill: model antiautoritativní výchovy. Pardubice: Univerzita, 2003. ISBN 80-7194-541-2.
 • ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-071-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr