Předmět: Aplikace vzd. programu ve vyučování

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Aplikace vzd. programu ve vyučování
Kód předmětu KPP/AVV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět syntetizuje znalosti a kompetence získané v průběhu studia pedagogiky a didaktiky. V rámci předmětu jsou studenti vedeni k diskusi nad současnou podobou kurikální reformy v českém školství, analyzují základní kurikulární dokumenty a jejich provázanost k vzdělávacím cílům i k obsahu učiva. Hlavní důraz je kladen na porozumění principům Rámcového vzdělávacího programu pro daný stupeň vzdělávání a jejich systémovou aplikaci ve vyučování. 1. Systém kurikulárních dokumentů - vývoj po roce 1989 a současný stav, NVP, RVP ZV a ŠVP a současná strategie vzdělávání. 2. Klíčové kompetence jako cíl základního vzdělávání na ZŠ v kontextu RVP ZV a s ohledem na celoživotní vzdělávání. Druhy kompetencí a vzdělávací strategie vedoucí k jejich rozvoji. 3. Realizace vzdělávacího obsahu - m ožnosti vhodného propojování obsahu učiva. Využití disponibilních hodin v učebním plánu. Průřezová témata a jejich formativní význam. Výhody průřezových témat a úskalí při jejich realizaci. Role a význam vzdělávacích oblastí při strukturování obsahu učiva.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá tvorbou školního kurikula.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Aplikace vzdělávacího programu ve vyučování 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmět 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky vytvořením a aplikací školního vzdělávacího programu ve výuce v rámci praxe 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
student je obeznámen se současnou vzdělávací politikou, chápe principy Rámcového vzdělávacího programu. Student se dokáže podílet na tvorbě a aplikaci školního vzdělávacího programu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na kurzu - aktivní vypracování všech zadaných úkolů - četba odborné literatury
Doporučená literatura
 • http://www.rvp.cz/.
 • HORÁK, J., KOLÁŘ, Z. Obecná pedagogika. Ústí nad Labem : UJEP, 2004. ISBN 80-7044-572-6..
 • HORÁK, J., PAŘÍZEK, V.; KRATOCHVÍL, M. Základy pedagogiky. Liberec : TUL, 2001. ISBN 80-7083-534-6..
 • PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. PF UK v Praze, 1996..
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha, Portál 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr