Předmět: Didaktická aplikace vzdělávacího programu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktická aplikace vzdělávacího programu
Kód předmětu KPP/DAV-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pojmy kurikulum, kurikulární reforma a kurikulární dokumenty, společenskohistorické podmínky, aktuální právní rámec kurikulární reformy. Cíle vzdělávání pro 21. století dle J. Delorse. Osobnostní pojetí výchovy jako východisko reformy kurikula v předškolním vzdělávání. 2. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - obsah, struktura, aplikace v praxi. Vztah rámcových cílů a očekávaných výstupů. Dosahování očekávaných výstupů - klíčových kompetencí - obecných cílů výchovy a vzdělávání. Vzdělávací oblasti pro předškolní vzdělávání. 3. Podmínky předškolního vzdělávání - věcné, psychosociální, organizační, životospráva. Sociální klima mateřské školy a možnosti jeho ovlivňování a měření. Možnost participace rodičů na chodu mateřské školy. Společné vzdělávání. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a dítě mimořádně nadané v mateřské škole. Individuální přístup, pojetí inkluze a integrace pro rozvoj dítěte. Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán. 4. Metody a formy předškolního vzdělávání. Vývojová specifika předškolního věku a jejich vliv na výchovně vzdělávací aktivity realizované v mateřské škole. Metody a formy hodnocení dětí v mateřské škole. Metody a formy rozvoje klíčových kompetencí dětí v předškolní výchově. 5. Zásady didaktické transformace jednotlivých úrovní kurikula: RVP - profil mateřské školy a její školní vzdělávací program - třídní vzdělávací program - tematické celky - týdenní plán činností. Metodologické otázky tvorby školního vzdělávacího programu. Autoevaluace mateřské školy, její funkce a formy. 6. Inovativní přístupy a programy předškolní výchovy a vzdělávání. Programy Začít spolu, Zdravá škola. Alternativní vzdělávací koncepce a jejich uplatnění při tvorbě školních vzdělávacích programů. Waldorfské školství. Montessori školy. 7. Metodologické otázky tvorby školního vzdělávacího programu a týdenních plánů. Studium příkladů dobré praxe - školní vzdělávací programy vybraných mateřských škol, jejich realizace a výstupy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout orientaci v kurikulárních dokumentech závazných pro předškolní vzdělávání v České republice. Studenti se naučí didakticky transformovat jednotlivé úrovně kurikula do aplikační roviny.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktická aplikace vzdělávacího programu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních. Studium a analýza odborných textů. Vypracování vlastního návrhu vzdělávacího programu pro vybranou mateřskou školu na úrovni školního a třídního vzdělávacího programu a týdenních plánů.
Doporučená literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT.
 • BEČVÁŘOVÁ, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-221-8.
 • BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8537-7.
 • FICHNOVA, K., SZOBIOVA, E. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-323-9.
 • Gardošová, J., a kol. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-815-5.
 • Kopřiva, P., et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.
 • KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4435-3.
 • KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J., SYSLOVÁ, Z. Individualizace v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0812-9.
 • LAŽOVÁ, L. Mateřská škola komunikuje s rodiči. Výměna informací, řešení problémů. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0378-0.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • SMOLÍKOVÁ, K. a kol. Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem MŠ. Praha: VÚP, 2006.
 • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.
 • Svobodová, E. Obsah a formy předškolního vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040-940-4.
 • SYSLOVÁ, Z. Autoevaluace v mateřské škole. Cesta ke kvalitě vzdělávání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0183-0.
 • Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4309-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr