Předmět: Didaktika II

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktika II
Kód předmětu KPP/DD3E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Oborová didaktika - pojem, předmět, pojetí, metody . Základní problémy současné oborové didaktiky. Zařazení oborové didaktiky do soustavy pedagogických věd. Vztah oborové didaktiky k dalším vědám. 2. Zvláštnosti odborných vyučovacích předmětů, odborné vyjadřovací prostředky. 3. Cíle ve výuce odborných předmětů, jejich zvláštnosti. Učivo, výběr a uspořádání . 4. Vyučovací metody - metody výkladu (postup induktivní a deduktivní), aktivizační metody (problémový výklad, sokratovská metoda, projektová metoda, heuristická metoda). 5. Organizační formy vyučování odborných předmětů, odborné učebny, laboratoře, dílny, ateliéry, práce v terénu. Týmová práce. Mezipředmětové vztahy. Samostatná práce studenta v odborném předmětu. 6. Osobnost učitele odborných předmětů . 7. Výchova k tvůrčí práci v odborných předmětech a oborech . Problém, řešitel, metody, proces, řešení. 8. Ústní a písemný srozumitelný odborný projev. 9. Problematika kontroly, zkoušení a hodnocení v odborných předmětech. Zkoušky praktických dovedností.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 112 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a principy oborové didaktiky. Analyzuje edukační cíle, učivo a vyučovací proces v odborných předmětech . Seznamuje s organizačními formami a metodami vyučování odborných předmětů a se specifiky práce učitele odborných předmětů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktika III 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky - naplánuje výuku podle principů oborové didaktiky 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student je obeznámen se základy oborové didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BLÍŽKOVSKÝ, B. Úvod do pedagogiky. Brno : MU PdF, 1991..
 • BYČKOVSKÝ, P. Základy měření výsledku výuky.Praha : ČVUT, 1983..
 • HRABAL, V. ; LUSTIGOVÁ, Z. ; VALENTOVÁ, L. Testy a testování ve škole. Praha : PedF UK, 1992..
 • KALHOUS, Z.; OBST, O. aj. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 1992..
 • PAŘÍZEK, V.; SOLFRONK, J. Obsah vyučování. Zkoušení a hodnocení žáků. Praha : PedF UK, 1996.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999.
 • SOLFRONK, J. Problematika org. forem vyučování a alt. školství. Praha : PedF UK, 1995..
 • TONUCCI, F. Vyučovat nebo naučit. Praha : Portál, 1991..
 • VLÁŠEK, K. Cíle, učivo a obsah odborného výcviku, Praha : VÚOŠ, 1977..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr