Předmět: Didaktika obecná 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktika obecná 1
Kód předmětu KPP/DI1E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Didaktika - pojem a předmět, pojetí a základní problémy současné didaktiky. Metody zkoumání didaktických jevů. Vztah didaktiky k příbuzným vědám, především k oborovým didaktikám. 2. Determinanty reálné výuky. 3. Vyučovací proces a jeho analýza. Cíle a obsah výuky. Učivo, problémy výběru a uspořádání učiva. 4. Modernizace vzdělávacích obsahů. Kurikulární pojetí. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech. 5. Koncepce vyučování. Slovně názorné a asociační vyučování, pragmatické vyučování, programované učení a vyučování, mastery learning, konstruktivismus. Jejich psychologická východiska a současné pojetí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a principy didaktiky. Analyzuje vyučovací proces, cíle výuky a jednotlivé koncepce výuky.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktika obecná I 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Kalhous, Z., Obst, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
 • Kratochvíl, M., Solfronk, J., Urbánek, P.:. Základy didaktiky. Liberec TU, 2002.
 • Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha Portál, 1996.
 • Petty, G. Moderní vyučování. Portál Praha, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997, 2002.
 • Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha, 1999.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, 1999. ISBN 80-85866-33-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr