Předmět: Didaktika obecná 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktika obecná 1
Kód předmětu KPP/DO1-B
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Didaktika, pojem, předmět, pojetí, základní problémy a témata, metody zkoumání, vztahy didaktiky k dalším vědám, opora psychologických pojetí, oborové didaktiky. 2. Teorie vzdělávání, koncepce vyučování. 3. Vzdělávání, evropské vzdělávací systémy, vzdělávací politika, perspektiva vzdělávání. 4. Determinanty reálné výuky. Výuková komunikace, časový faktor, učitel, žák ve výuce. Sociální faktory v procesu výuky a vzdělávání. 5. Koncepce slovně názorného vyučování, asociační koncepce, pragmatické vyučování, programované učení a vyučování, mastery learning, konstruktivismus. Psychologická východiska didaktických koncepcí a jejich současné pojetí. 6. Vyučovací proces a jeho analýza, cíle, obsah, prostředky, podmínky vzdělávání a výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 6 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět v návaznosti na propedeutická pedagogická témata seznamuje studenty ze základními pojmy a principy teorie vyučování. Popisuje vzdělávací teorie, analyzuje vyučovací proces, cíle výuky a vybrané koncepce výuky.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktika obecná 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Aktivní účast na výuce, plnění průběžných úkolů, písemný test. Vypracování seminární práce, práce s literaturou.
Doporučená literatura
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 • KALHOUS, Z. OBST, O., a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-675-4.
 • PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr