Předmět: Didaktika obecná 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktika obecná 2
Kód předmětu KPP/DO2NS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Učivo, obsah výuky, problémy uspořádání a výběru, modernizace obsahu, kurikulární reforma, problematika RVP/ŠVP, učebnice. 2. Organizační formy vyučování, historický kontext a aktuální možnosti. Hromadná výuka, kooperativní formy, možnosti individualizace a diferenciace výuky, integrace žáků, inkluze, problémové vyučování, vyučovací projekty. 3. Alternace ve výuce, alternativní školy, reformní hnutí a inovace; potenciál a rizika, možnosti a důsledky pro výuku. 4. Vyučovací metody a jejich potenciál ve školní výuce, možnosti využívání v realitě současné školy, moderní didaktická technika, rizika a potenciál. 5. Pedagogická a didaktická diagnostika. Funkce kontroly, zkoušení a hodnocení ve školní praxi. Problémy spojené s hodnocením žáků. Edukometrie, testování žáků. Národní a mezinárodní měření vzdělávacích výsledků. 6. Učitel a jeho role ve vyučovacím procesu, historické a společenské změny. Učitelovo pojetí výuky, projektování a evaluace výuky, sebereflexe, spolupráce ve sboru. Učitelská profese, podmínky práce, vzdělávání učitelů, etika učitelské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na Didaktiku obecnou 1 (teorie vzdělávání) a akcentuje zejména oblast teorie školního vyučování.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktika obecná 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na výuce, plnění průběžných úkolů, písemný test, ústní zkouška. Vypracování semestrální práce, práce s časopiseckou literaturou.
Doporučená literatura
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha:Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
 • KALHOUS, Z. OBST, O., a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 80-7178-631-4.
 • PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR, P., KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-8568-8.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní